بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / روان شناسی عمومی / امتحانات 97-90 (180 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / اصول سازمان و مدیریت,اصول و مبانی مدیریت,اصول مدیریت و سازماندهی / امتحانات 97-86 (533 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / آشنایی با مدیریت دانش / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / آشنایی با مدیریت دانش / نیمسال اول 93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / آشنایی با مدیریت دانش / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / روانشناسی اجتماعی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / سازماندهی مواد1 (فهرست نویسی توصیفی و تحلیلی) / نیمسال اول 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / سازماندهی مواد1 (فهرست نویسی توصیفی و تحلیلی) / نیمسال اول 93 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / صنعت چاپ و نشر / نیمسال اول 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / صنعت چاپ و نشر / نیمسال دوم 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / آشنایی با ویراستاری و نشر / نیمسال اول 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / آشنایی با ویراستاری و نشر / نیمسال دوم 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / کتابخانه های آموزشگاهی و توسعه یادگیری / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / مبانی آرشیو / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / مقدمات آرشیو / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / مرجع شناسی عمومی / نیمسال اول 97-94 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / مرجع شناسی عمومی / نیمسال اول 93 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / مرجع شناسی عمومی / نیمسال دوم 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / مقدمه ای بر علم اطلاعات و دانش شناسی / نیمسال اول 97-94 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / کتابخانه و کتابداری / نیمسال اول 97-94 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / مقدمه ای بر کتابداری و اطلاع رسانی / نیمسال اول 97-94 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / مواد و خدمات کتابخانه برای کودکان و نوجوانان / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / مواد و خدمات کتابخانه برای کودکان و نوجوانان / نیمسال دوم 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / آشنایی با تاریخ ادبیات جهان / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / آشنایی با تاریخ ادبیات جهان / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / آشنایی با علم سنجی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / آشنایی با علم سنجی / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / آشنایی با مطبوعات و رسانه ها / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / آشنایی با مطبوعات و رسانه ها / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / آشنایی با نرم افزارهای کتابخانه ای / نیمسال اول 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / آشنایی با نرم افزارهای کتابخانه ای / نیمسال اول 93 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / تاریخ علوم / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / تاریخ علوم / نیمسال اول 93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / تاریخ علوم / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / تحقیق مقدماتی در کتابداری و اطلاع رسانی / نیمسال اول 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / تحقیق مقدماتی در کتابداری و اطلاع رسانی / نیمسال اول 93 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / تحقیق مقدماتی در کتابداری و اطلاع رسانی / نیمسال دوم 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / ساختمان تجهیزات و کتابخانه / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / سازمان دهی مواد 2 (رده بندی دیویی) / نیمسال اول 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / سازماندهی رایانه ای منابع / نیمسال اول 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / طراحی و مدیریت وب کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی / نیمسال اول 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / طراحی و مدیریت وب کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی / نیمسال اول 93 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / کتابخانه و توسعه پایدار / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / کتابخانه و توسعه پایدار / نیمسال اول 93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / مبانی و روش های آموزش سواد اطلاعاتی / نیمسال اول 97-94 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / مبانی و روش های آموزش سواد اطلاعاتی / نیمسال دوم 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاعاتی / نیمسال اول 97-94 (39 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاعاتی / نیمسال اول 93 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاعاتی / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / مدیریت نشریات ادواری / نیمسال اول 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / مدیریت نشریات ادواری / نیمسال دوم 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / مقدمه ای بر روابط عمومی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / مقدمه ای بر روابط عمومی / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / نمایه سازی کتاب / نیمسال اول 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / نمایه سازی کتاب / نیمسال دوم 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی / نیمسال اول 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی / نیمسال دوم 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / آمار برای کتابداران / نیمسال اول 97-94 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / آمار برای کتابداران / نیمسال دوم 97-94 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / آیین نگارش علمی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / تاریخ ادیان / نیمسال اول 97-94 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / تاریخ تمدن / نیمسال اول 97-94 (29 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / تاریخ تمدن / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / مبانی علم حقوق / نیمسال اول 97-94 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / متون اختصاصی عربی 2 / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / مجموعه سازی ؛ تهیه و سفارش / نیمسال اول 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / مرجع شناسی تخصصی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / آشنایی با بانکهای اطلاعاتی علوم انسانی / نیمسال اول 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / آشنایی با بانکهای اطلاعاتی علوم انسانی / نیمسال دوم 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / آمار و احتمال مقدماتی / نیمسال اول 97-94 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / آمار و احتمال مقدماتی / نیمسال دوم 97-94 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / اخلاق حرفه ای / نیمسال اول 97-93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / کتابخانه های عمومی و توسعه فرهنگی / نیمسال اول 97-93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / مبانی علوم رایانه / نیمسال اول 97-93 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / متون اختصاصی انگلیسی 2 / نیمسال اول 97-93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / متون اختصاصی انگلیسی 2 / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / متون اختصاصی انگلیسی 3 / نیمسال اول 97-93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / متون اختصاصی انگلیسی 3 / نیمسال دوم 97-94 (26 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / واژه پردازی (فارسی و لاتین) / نیمسال اول 97-93 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / واژه پردازی (فارسی و لاتین) / نیمسال دوم 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / مبانی تاریخ اجتماعی ایران / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / روش تحقیق مقدماتی در علم اطلاعات و دانش شناسی / نیمسال دوم 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / روش ها و فنون نمایه سازی و چکیده نویسی / نیمسال دوم 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / مواد و خدمات کتابخانه برای بزرگسالان نوسواد / نیمسال دوم 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / اصول کار مرجع / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / آمار مقدماتی در علم اطلاعات و دانش شناسی / نیمسال دوم 97-94 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / آموزش سواد اطلاعاتی / نیمسال دوم 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / جامعه شناسی اوقات فراغت و مطالعه / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / جریان اطلاعات در سازمانها / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / زبانشناسی کاربردی / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی / سازماندهی مواد 3 (رده بندی کنگره) / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال

تعداد کل تست ها: 3302 (در 91 بسته و 59 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 594000 و با تخفیف: 386000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  386000  ریال


خرید آنلاین