بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مطالعات زنان / حقوق زن در اسلام / امتحانات 94-86 (225 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مطالعات زنان / حقوق زن در اسلام / امتحانات 95 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مطالعات زنان / حقوق زن در اسلام / امتحانات 96 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مطالعات زنان / مبانی روان شناسی / امتحانات 94-86 (188 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مطالعات زنان / مبانی روان شناسی / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مطالعات زنان / مبانی روان شناسی / امتحانات 96 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مطالعات زنان / مبانی و نظریه های جامعه شناسی / امتحانات 94-86 (227 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مطالعات زنان / مبانی و نظریه های جامعه شناسی / امتحانات 95 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مطالعات زنان / مبانی و نظریه های جامعه شناسی / امتحانات 96 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مطالعات زنان / روش تحقیق / امتحانات 94-86 (190 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مطالعات زنان / روش تحقیق / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مطالعات زنان / روش تحقیق / امتحانات 96 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مطالعات زنان / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 94-86 (270 تست) - قیمت: 30000 ریال

تعداد کل تست ها: 1280 (در 13 بسته و 5 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 158000 و با تخفیف: 126000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  126000  ریال


خرید آنلاین