بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی / اصول روزنامه نگاری / امتحانات 94-86 (260 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی / اصول روزنامه نگاری / امتحانات 95 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی / دانش مدیریت / امتحانات 94-87 (220 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی / دانش مدیریت / امتحانات 95 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی / مبانی کلی ارتباط جمعی / امتحانات 94-86 (260 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی / مبانی کلی ارتباط جمعی / امتحانات 95 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی / اخلاق و معارف اسلامی / امتحانات 94-86 (160 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی / اخلاق و معارف اسلامی / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی / تاریخ معاصر ایران و جهان و مسائل بین المللی مهم معاصر / امتحانات 94-86 (178 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی / تاریخ معاصر ایران و جهان و مسائل بین المللی مهم معاصر / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 94-86 (270 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 95 (29 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی / روش تحقیق / امتحانات 94-91 (60 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی / روش تحقیق / امتحانات 95 (15 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی / زبان فارسی / امتحانات 94-91 (80 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی / زبان فارسی / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی / مفاهیم ارتباط جمعی در رسانه / امتحانات 94-91 (80 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی / مفاهیم ارتباط جمعی در رسانه / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی / نظریه های ارتباطات / امتحانات 94-91 (100 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی / نظریه های ارتباطات / امتحانات 95 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی / کاربرد آمار و روش تحقیق / امتحانات 95 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی / کاربرد آمار و روش تحقیق / امتحانات 94-86 (225 تست) - قیمت: 20000 ریال

تعداد کل تست ها: 2142 (در 22 بسته و 11 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 302000 و با تخفیف: 226000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  226000  ریال


خرید آنلاین