بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه تاریخ / تاریخ اسلام / امتحانات 94-86 (250 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه تاریخ / تاریخ اسلام / امتحانات 95 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه تاریخ / تاریخ اسلام / امتحانات 96 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه تاریخ / تاریخ اسلام / امتحانات 97 (25 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه تاریخ / تاریخ ایران باستان / امتحانات 94-86 (250 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه تاریخ / تاریخ ایران باستان / امتحانات 95 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه تاریخ / تاریخ ایران باستان / امتحانات 96 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه تاریخ / تاریخ ایران باستان / امتحانات 97 (25 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه تاریخ / تاریخ ایران دوره اسلامی / امتحانات 94-86 (248 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه تاریخ / تاریخ ایران دوره اسلامی / امتحانات 95 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه تاریخ / تاریخ ایران دوره اسلامی / امتحانات 96 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه تاریخ / تاریخ ایران دوره اسلامی / امتحانات 97 (25 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه تاریخ / تاریخ جهان / امتحانات 94-86 (250 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه تاریخ / تاریخ جهان / امتحانات 95 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه تاریخ / تاریخ جهان / امتحانات 96 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه تاریخ / تاریخ جهان / امتحانات 97 (25 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه تاریخ / عربی / امتحانات 93-86 (177 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه تاریخ / عربی / امتحانات 96 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه تاریخ / عربی / امتحانات 97 (20 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه تاریخ / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 93-86 (240 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه تاریخ / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه تاریخ / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 96 (29 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه تاریخ / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 97 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال

تعداد کل تست ها: 1844 (در 23 بسته و 6 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 295000 و با تخفیف: 221000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  221000  ریال


خرید آنلاین