بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی فناوری اطلاعات / مهندسی فناوری اطلاعات 1 / امتحانات 97-89 (305 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی فناوری اطلاعات / مباحث نو در فناوری اطلاعات / امتحانات 97-89 (263 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی فناوری اطلاعات / مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات / امتحانات 93-88 (317 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی فناوری اطلاعات / مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی فناوری اطلاعات / مهندسی فناوری اطلاعات 2 / امتحانات 97-89 (369 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی فناوری اطلاعات / مدیریت و کنترل پروِژه های فناوری اطلاعات / امتحانات 97-89 (232 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی فناوری اطلاعات / مبانی فناوری اطلاعات / امتحانات 93-88 (438 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی فناوری اطلاعات / مبانی فناوری اطلاعات / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی فناوری اطلاعات / سيستم هاي اطلاعات مديريت / امتحانات 97-89 (280 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی فناوری اطلاعات / شیوه ارائه مطالب / امتحانات 97-89 (238 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی فناوری اطلاعات / برنامه سازی پیشرفته ، اصول کامپیوتر 2 / امتحانات 93-90 (180 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی فناوری اطلاعات / برنامه سازی پیشرفته ، اصول کامپیوتر 2 / نیمسال اول 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی فناوری اطلاعات / برنامه سازی پیشرفته ، اصول کامپیوتر 2 / نیمسال دوم 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی فناوری اطلاعات / شبکه های کامپیوتری، شبکه های کامپیوتری 1 / امتحانات 97-89 (307 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی فناوری اطلاعات / سیستم های عامل ، اصول سیستم های عامل / امتحانات 97-89 (350 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی فناوری اطلاعات / شبکه های کامپیوتری 2 / امتحانات 97-89 (180 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی فناوری اطلاعات / اصول سازمان و مدیریت,اصول و مبانی مدیریت,اصول مدیریت و سازماندهی / امتحانات 97-86 (533 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی فناوری اطلاعات / گرافیک کامپیوتری , گرافیک کامپیوتری 1 / امتحانات 97-89 (210 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی فناوری اطلاعات / مهندسی نرم افزار 2 / امتحانات 97-89 (253 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی فناوری اطلاعات / ساختمان داده ها / امتحانات 93-89 (210 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی فناوری اطلاعات / ساختمان داده ها / نیمسال اول 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی فناوری اطلاعات / ساختمان داده ها / نیمسال دوم 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی فناوری اطلاعات / ساختمان داده ها / تابستان 94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی فناوری اطلاعات / سیستم های چند رسانه ای , محیطهای چند رسانه ای / امتحانات 97-89 (220 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی فناوری اطلاعات / طراحی الگوریتمها / امتحانات 93-89 (238 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی فناوری اطلاعات / طراحی الگوریتمها / نیمسال دوم 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی فناوری اطلاعات / طراحی الگوریتمها / تابستان 94 (23 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی فناوری اطلاعات / تجارت الکترونیکی / امتحانات 93-90 (235 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی فناوری اطلاعات / تجارت الکترونیکی / نیمسال اول 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی فناوری اطلاعات / معادلات دیفرانسیل / امتحانات 93-89 (136 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی فناوری اطلاعات / معادلات دیفرانسیل / نیمسال اول 97-94 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی فناوری اطلاعات / معادلات دیفرانسیل / نیمسال دوم 94 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی فناوری اطلاعات / معادلات دیفرانسیل / نیمسال دوم 97-95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی فناوری اطلاعات / پژوهش عملیاتی در جهانگردی , تحقیق در عملیات / امتحانات 97-89 (228 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی فناوری اطلاعات / مبانی کامپیوتر و برنامه سازی / امتحانات 97-89 (210 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی فناوری اطلاعات / فناوری اطلاعات برای مدیران / امتحانات 93-89 (334 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی فناوری اطلاعات / فناوری اطلاعات برای مدیران / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی فناوری اطلاعات / شبیه سازی کامپیوتری / امتحانات 97-89 (236 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی فناوری اطلاعات / مدارهای منطقی / امتحانات 93-90 (166 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی فناوری اطلاعات / مدارهای منطقی / نیمسال اول 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی فناوری اطلاعات / مدارهای منطقی / نیمسال دوم 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی فناوری اطلاعات / معماری کامپیوتر / امتحانات 97-89 (250 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی فناوری اطلاعات / فیزیک 1 / امتحانات 92-89 (138 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی فناوری اطلاعات / فیزیک 1 / نیمسال اول 97-93 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی فناوری اطلاعات / فیزیک 1 / نیمسال دوم 97-93 (19 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی فناوری اطلاعات / فیزیک 2 / امتحانات 92-89 (158 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی فناوری اطلاعات / فیزیک 2 / نیمسال اول 97-93 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی فناوری اطلاعات / فیزیک 2 / نیمسال دوم 97-93 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی فناوری اطلاعات / ساختمان گسسته،مبانی ترکیبات / امتحانات 97-88 (183 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی فناوری اطلاعات / اصول طراحی پایگاه داده ها / امتحانات 97-90 (254 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی فناوری اطلاعات / مبانی نظری محاسبه ، نظریه اتوماتها و زبانها ، نظریه زبانها و ماشین ها / امتحانات 97-88 (349 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی فناوری اطلاعات / اقتصاد مهندسی / امتحانات 97-89 (273 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی فناوری اطلاعات / آمار و احتمالات کاربردی / نیمسال اول 97-93 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی فناوری اطلاعات / آمار و احتمالات کاربردی / نیمسال دوم 97-93 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی فناوری اطلاعات / ریاضی عمومی 1 / نیمسال دوم 97-93 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی فناوری اطلاعات / ریاضیات گسسته / نیمسال اول 97-93 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی فناوری اطلاعات / ریاضیات گسسته / نیمسال دوم 97-93 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی فناوری اطلاعات / نظریه زبان ها و ماشین ها / نیمسال اول 97-93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی فناوری اطلاعات / نظریه زبان ها و ماشین ها / نیمسال دوم 97-93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی فناوری اطلاعات / نظریه زبان ها و ماشین ها / تابستان 94 (26 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی فناوری اطلاعات / ریاضی عمومی 2 / نیمسال اول 97-93 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی فناوری اطلاعات / مبانی الکترونیک دیجیتال / نیمسال اول 97-93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال

تعداد کل تست ها: 9001 (در 62 بسته و 38 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 775000 و با تخفیف: 504000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  504000  ریال


خرید آنلاین