بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی شهرسازی / برنامه ریزی حمل و نقل شهری / امتحانات 93-91 (149 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی شهرسازی / برنامه ریزی حمل و نقل شهری / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی شهرسازی / برنامه ریزی مسکن / امتحانات 97-91 (59 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی شهرسازی / آماردر شهرسازی / نیمسال اول 97-94 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی شهرسازی / بافت های فرسوده و تاریخی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی شهرسازی / برنامه ریزی منطقه ای / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی شهرسازی / بیان معماری / نیمسال اول 97-94 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی شهرسازی / تاریخ شهر و شهرسازی در ایران / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی شهرسازی / تاریخ شهر و شهرسازی در جهان / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی شهرسازی / جامعه شناسی شهری / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی شهرسازی / جغرافیای شهری / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی شهرسازی / حقوق و قوانین شهری / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی شهرسازی / روش تحقیق در شهرسازی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی شهرسازی / ریاضیات 1 / نیمسال اول 97-94 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی شهرسازی / ریاضیات 2 / نیمسال اول 97-94 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی شهرسازی / مبانی و روش های برنامه ریزی شهری / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی شهرسازی / معادلات دیفرانسیل / نیمسال اول 97-94 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی شهرسازی / منظرسازی / نیمسال اول 97-94 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی شهرسازی / هندسه احجام و پرسپکتیو / نیمسال اول 97-94 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی شهرسازی / مبانی برنامه ریزی شبکه حمل و نقل درون شهری / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی شهرسازی / اقتصاد شهری / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی شهرسازی / اقتصاد شهری / نیمسال اول 93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی شهرسازی / اقتصاد شهری / نیمسال دوم 97-93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی شهرسازی / اقتصاد شهری / تابستان 94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی شهرسازی / زبان تخصصی / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال

تعداد کل تست ها: 828 (در 25 بسته و 21 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 174000 و با تخفیف: 130000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  130000  ریال


خرید آنلاین