بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • کارشناسی پیام نور-آمار / روشهای پیشرفته آمار / امتحانات 93-91 (137 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آمار / روشهای پیشرفته آمار / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آمار / مبانی جغرافیای جمعیت / امتحانات 97-88 (296 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آمار / مبانی جامعه شناسی- مفاهیم اساسی1 / امتحانات 93-87 (670 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آمار / مبانی جامعه شناسی- مفاهیم اساسی1 / نیمسال دوم 97-94 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آمار / مبانی جامعه شناسی- مفاهیم اساسی1 / نیمسال اول 97-94 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آمار / آنالیز ریاضی 1 / امتحانات 97-89 (85 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آمار / آنالیز ریاضی 1 / امتحانات 94 (6 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آمار / جبرخطی 1 برای آمار / امتحانات 97-90 (68 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آمار / آنالیزعددی , آنالیزعددی 1 / امتحانات 97-90 (142 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آمار / ریاضی 2 ، ریاضی کاربردی 1 / امتحانات 97-89 (165 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آمار / مبانی اقتصاد / نیمسال دوم 93 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آمار / مبانی اقتصاد / نیمسال دوم 97-94 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آمار / مبانی جمعیت شناسی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آمار / مبانی جمعیت شناسی / تابستان 94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آمار / مبانی جمعیت شناسی / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آمار / روشهای چند متغیره پیوسته / نیمسال اول 97-94 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آمار / ریاضی برای آمار / نیمسال اول 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آمار / ریاضی عمومی 1 / نیمسال دوم 97-93 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آمار / آشنایی با نظریه صف بندی / نیمسال اول 97-94 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آمار / آشنایی با نظریه صف بندی / نیمسال دوم 97-94 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آمار / آمار ریاضی 2 / نیمسال اول 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آمار / روش های نمونه گیری 2 / نیمسال اول 97-94 (19 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آمار / روشهای ناپارامتری / نیمسال اول 97-94 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آمار / روشهای ناپارامتری / نیمسال دوم 97-94 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آمار / طرح آزمایشهای 2 / نیمسال اول 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آمار / محاسبات آماری با کامپیوتر / نیمسال اول 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آمار / محاسبات آماری با کامپیوتر / نیمسال دوم 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آمار / ریاضی عمومی 2 / نیمسال اول 97-94 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آمار / ریاضی عمومی 2 / نیمسال دوم 97-94 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آمار / روشهای آماری / نیمسال اول 97-94 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آمار / آنالیز ریاضی 2 / نیمسال اول 97-94 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آمار / آنالیز ریاضی 2 / نیمسال دوم 97-94 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آمار / سریهای زمانی 1 / نیمسال اول 97-94 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آمار / سریهای زمانی 1 / نیمسال دوم 97-94 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آمار / مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آمار / مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی / نیمسال دوم 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آمار / فرآیندهای تصادفی 1 / نیمسال اول 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-آمار / کنترل کیفیت آماری / نیمسال اول 97-94 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال

تعداد کل تست ها: 2433 (در 39 بسته و 25 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 308000 و با تخفیف: 216000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  216000  ریال


خرید آنلاین