بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / زبان تخصصی / امتحانات 97-88 (289 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / مدیریت و کنترل پروِژه های فناوری اطلاعات / امتحانات 97-89 (232 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / سيستم هاي اطلاعات مديريت / امتحانات 97-89 (280 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / شیوه ارائه مطالب / امتحانات 97-89 (238 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / برنامه سازی پیشرفته ، اصول کامپیوتر 2 / امتحانات 93-90 (180 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / برنامه سازی پیشرفته ، اصول کامپیوتر 2 / نیمسال اول 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / برنامه سازی پیشرفته ، اصول کامپیوتر 2 / نیمسال دوم 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / شبکه های کامپیوتری، شبکه های کامپیوتری 1 / امتحانات 97-89 (307 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / سیستم های عامل ، اصول سیستم های عامل / امتحانات 97-89 (350 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / اصول سازمان و مدیریت,اصول و مبانی مدیریت,اصول مدیریت و سازماندهی / امتحانات 97-86 (533 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / گرافیک کامپیوتری , گرافیک کامپیوتری 1 / امتحانات 97-89 (210 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / نرم افزارهای ریاضی / امتحانات 93-92 (75 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / نرم افزارهای ریاضی / نیمسال اول 97-94 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / مبانی آنالیز ریاضی / امتحانات 97-92 (85 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / معماری کامپیوتر , معماری کامپیوتر و سازمان آن / امتحانات 97-89 (245 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / ساختمان داده ها و الگوریتمها / امتحانات 93-89 (210 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / ساختمان داده ها و الگوریتمها / نیمسال اول 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / ساختمان داده ها و الگوریتمها / نیمسال دوم 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / ساختمان داده ها و الگوریتمها / تابستان 94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / طراحی و تحلیل الگوریتمها / امتحانات 93-89 (238 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / طراحی و تحلیل الگوریتمها / نیمسال دوم 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / طراحی و تحلیل الگوریتمها / تابستان 94 (23 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / معادلات دیفرانسیل / امتحانات 93-89 (136 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / معادلات دیفرانسیل / نیمسال اول 97-94 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / معادلات دیفرانسیل / نیمسال دوم 94 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / معادلات دیفرانسیل / نیمسال دوم 97-95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / مبانی جغرافیای جمعیت / امتحانات 97-88 (296 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / مبانی جامعه شناسی- مفاهیم اساسی1 / امتحانات 93-87 (670 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / مبانی جامعه شناسی- مفاهیم اساسی1 / نیمسال دوم 97-94 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / مبانی جامعه شناسی- مفاهیم اساسی1 / نیمسال اول 97-94 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / مبانی ماتریس ها و جبر خطی / امتحانات 97-91 (60 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / اصول سیستم های کامپیوتری / امتحانات 97-89 (163 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / جبرخطی عددی / امتحانات 93-88 (120 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / جبرخطی عددی / نیمسال اول 97-94 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / مبانی کامپیوتر و برنامه سازی / امتحانات 93-89 (210 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / مبانی کامپیوتر و برنامه سازی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / مبانی کامپیوتر و برنامه سازی / نیمسال دوم 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / نظریه محاسبات / امتحانات 97-90 (150 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / آنالیزعددی , آنالیز عددی 2 / امتحانات 97-89 (160 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / آنالیزعددی , آنالیزعددی 1 / امتحانات 97-90 (142 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / شبیه سازی کامپیوتری / امتحانات 97-89 (236 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / مدارهای منطقی / امتحانات 93-90 (166 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / مدارهای منطقی / نیمسال اول 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / مدارهای منطقی / نیمسال دوم 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / معماری کامپیوتر / امتحانات 97-89 (250 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / فیزیک 1 / امتحانات 92-89 (138 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / فیزیک 1 / نیمسال اول 97-93 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / فیزیک 1 / نیمسال دوم 97-93 (19 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / فیزیک 2 / امتحانات 92-89 (158 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / فیزیک 2 / نیمسال اول 97-93 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / فیزیک 2 / نیمسال دوم 97-93 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / ریاضی 2 ، ریاضی کاربردی 1 / امتحانات 97-89 (165 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / ساختمان گسسته،مبانی ترکیبات / امتحانات 97-88 (183 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / اصول طراحی پایگاه داده ها / امتحانات 97-90 (254 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / مبانی نظریه محاسبه / امتحانات 93-88 (349 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / مبانی نظریه محاسبه / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / مبانی نظریه محاسبه / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / مبانی نظریه محاسبه / تابستان 94 (26 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / مبانی جمعیت شناسی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / مبانی جمعیت شناسی / تابستان 94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / مبانی جمعیت شناسی / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / کامپایلر / نیمسال اول 97-93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / کامپایلر / نیمسال دوم 97-93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / کامپایلر / تابستان 94 (27 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / ریاضی عمومی 1 / نیمسال دوم 97-93 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / مبانی ترکیبات / نیمسال اول 97-93 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / مبانی ترکیبات / نیمسال دوم 97-93 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / مبانی احتمال / نیمسال اول 97-94 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / ریاضی عمومی 2 / نیمسال اول 97-94 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / ریاضی عمومی 2 / نیمسال دوم 97-94 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / آمار و احتمال2 / نیمسال اول 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / ذخیره و بازیابی اطلاعات / نیمسال اول 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / مبانی آنالیز عددی / نیمسال اول 97-94 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / آنالیز عددی / نیمسال اول 97-94 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / آنالیز عددی / نیمسال دوم 97-94 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / بهینه سازی خطی / نیمسال اول 97-94 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / بهینه سازی خطی / نیمسال دوم 97-94 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / مبانی علوم ریاضی / نیمسال اول 97-94 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / مبانی فناوری اطلاعات / نیمسال اول 97-93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / آمار و احتمال 1 / نیمسال اول 97-94 (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر / فیزیک عمومی / نیمسال اول 97-94 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال

تعداد کل تست ها: 8673 (در 81 بسته و 48 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 846000 و با تخفیف: 550000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  550000  ریال


خرید آنلاین