بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • کارشناسی پیام نور-جامعه شناسی / جامعه شناسی آموزش و پرورش / امتحانات 97-88 (268 تست) - قیمت: 30000 ریال
  • کارشناسی پیام نور-جامعه شناسی / کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی / امتحانات 97-89 (209 تست) - قیمت: 30000 ریال
  • کارشناسی پیام نور-جامعه شناسی / مبانی جامعه شناسی- مفاهیم اساسی 2 / امتحانات 97-87 (359 تست) - قیمت: 30000 ریال
  • کارشناسی پیام نور-جامعه شناسی / جامعه شناسی ایلات و عشایر ایران / امتحانات 97-88 (300 تست) - قیمت: 30000 ریال
  • کارشناسی پیام نور-جامعه شناسی / جامعه شناسی قشرها و نابرابریهای اجتماعی / امتحانات 97-88 (275 تست) - قیمت: 30000 ریال
  • کارشناسی پیام نور-جامعه شناسی / روش تحقیق نظری / امتحانات 97-88 (431 تست) - قیمت: 30000 ریال
  • کارشناسی پیام نور-جامعه شناسی / روش های مقدماتی تحلیل جمعیت / امتحانات 97-88 (245 تست) - قیمت: 30000 ریال
  • کارشناسی پیام نور-جامعه شناسی / آمار در علوم اجتماعی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال

تعداد کل تست ها: 2117 (در 8 بسته و 8 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 216000 و با تخفیف: 184000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  184000  ریال


خرید آنلاین