بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / کلیات حقوق / امتحانات 97-89 (235 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / زبان تخصصی 1 / امتحانات 97-88 (270 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / روش تحقیق در علوم اسلامی / امتحانات 92 (30 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / آشنایی با قرآن و حدیث / امتحانات 92 (30 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / قرائت و درک متون عربی / امتحانات 92 (30 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / تاریخ اسلام از وفات پیامبر تا سقوط بنی امیه / امتحانات 97-89 (180 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 1 / امتحانات 97-90 (90 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / فقه 4 / امتحانات 92 (30 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / کلام 2 / امتحانات 92 (30 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / منطق 2 / امتحانات 92 (30 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / نحو کاربردی 3 / امتحانات 92 (30 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / تاریخ تحولات سیاسی در دوره صفویان / امتحانات 97-90 (150 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / آشنایی با ادیان بزرگ / امتحانات 92 (30 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / آشنایی با فقه / امتحانات 92 (60 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / آیات الاحکام / امتحانات 92 (30 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / حقوق تطبیقی / امتحانات 92 (30 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / حقوق جزای خصوصی اسلام / امتحانات 92 (30 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / حقوق جزای عمومی اسلامی / امتحانات 92 (30 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / حقوق کار / امتحانات 92 (30 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / فقه 2 / امتحانات 92 (30 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / فقه تطبیقی 1 / امتحانات 92 (30 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / فقه تطبیقی 2 / امتحانات 92 (30 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / کلام 1 / امتحانات 92 (30 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / کلیات فلسفه اسلامی / امتحانات 92 (30 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / مبادی فقه و اصول / امتحانات 92 (30 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / نحو کاربردی 1 / امتحانات 92 (30 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / نحو کاربردی 2 / امتحانات 92 (70 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / اصول فقه 4 / امتحانات 97-90 (270 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / تاریخ فلسفه غرب 2 / امتحانات 97-89 (150 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / اصول فقه 2 / امتحانات 97-89 (239 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / اصول فقه 3 / امتحانات 97-89 (389 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / تاثیر قرآن در پیدایش علوم زبان عربی / امتحانات 91 (30 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / تاریخ اسلام در مصر و شام / امتحانات 91 (30 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / تاریخ تشکیلات اسلامی 1 / امتحانات 91 (30 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / تاریخ تشیع / امتحانات 91 (30 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / تاریخ تصوف 1 / امتحانات 97-90 (60 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / تاریخ تصوف 2 / امتحانات 91 (30 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / تاریخ حدیث / امتحانات 97-90 (120 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / تاریخ عثمانیان / امتحانات 91 (30 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / تاریخ علوم اسلام 1 / امتحانات 97-91 (60 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / تاریخ فرق اسلامی 2 / امتحانات 91 (30 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / تاریخ هنرهای اسلامی 1 / امتحانات 97-90 (90 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / تفسیر ترتیبی قرآن کریم 4 / امتحانات 91 (30 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / روشهای مطالعات دینی 2 / امتحانات 91 (30 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / صرف 1 / امتحانات 97-89 (239 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / وضع کنونی جهان اسلام 1 / امتحانات 97-90 (60 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / وضع کنونی جهان اسلام 2 / امتحانات 91 (30 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / تاریخ فلسفه غرب 1 / امتحانات 97-89 (210 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / تاریخ اسلام در مغرب و اندلس / امتحانات 91 (30 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / تاریخ تحلیلی صدر اسلام / امتحانات 97-89 (269 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / تاریخ علوم در اسلام 2 / امتحانات 91 (30 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / تاریخ علوم در اسلام 3 / امتحانات 91 (30 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / زبان تخصصی 3 / امتحانات 97-90 (150 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / زبان تخصصی 4 / امتحانات 97-90 (90 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / شناخت ادعیه اهل بیت (ع) / امتحانات 97-90 (90 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / شناخت نهج البلاغه 2 / امتحانات 97-90 (150 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / صرف 2 / امتحانات 97-88 (269 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / تفسیر ترتیبی قرآن کریم 1 / امتحانات 97-90 (90 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / تفسیر موضوعی قرآن کریم 1 / امتحانات 92 (90 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / تاریخ تفسیر قرآن کریم 1 / امتحانات 97-91 (60 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / تاریخ تفسیر قرآن کریم 2 / امتحانات 97-90 (60 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / تاریخ فرق اسلامی 1 / امتحانات 97-90 (89 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / تاریخ فلسفه اسلامی 1 / امتحانات 97-89 (150 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / تاریخ قرآن 2 / امتحانات97-90 (90 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / تفسیر ترتیبی قرآن کریم 3 / امتحانات 91 (60 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / تفسیر موضوعی قرآن کریم 2 / امتحانات 97-90 (90 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / روشهای مطالعات دینی 1 / امتحانات 97-90 (60 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / تاریخ قرآن 1 / امتحانات 97-90 (90 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / اصول فقه 1 / امتحانات 97-89 (230 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / تاریخ اسلام از آغاز خلافت عباسی تا سقوط بغداد / امتحانات 91 (30 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا تاسیس دولت صفوی / امتحانات 91 (30 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / تاریخ تشکیلات اسلامی 2 / امتحانات 91 (30 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / تاریخ فقه و فقها / امتحانات 97-89 (239 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / تفسیر ترتیبی قرآن کریم 2 / امتحانات 97-90 (90 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / سیری در نهج البلاغه / امتحانات 97-88 (330 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / آشنایی با علوم قرآن و حدیث / امتحانات 97-88 (295 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / قواعد فقه (2) - داماد / تست های  فصل اول - قاعده قبح عقاب بلابیان (24 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / قواعد فقه (2) - داماد / تست های فصل دوم - قاعده درأ (29 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / قواعد فقه (2) - داماد / تست های فصل سوم - قاعده اکراه (24 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / قواعد فقه (2) - داماد / تست های فصل چهارم - قاعدة اضطرار (23 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / قواعد فقه (2) - داماد / آزمون خود سنجی نیمسال اول 90-89 قواعد فقه 2 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / قواعد فقه (2) - داماد / آزمون خودسنجي نیمسال دوم 90-89 قواعد فقه 2 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / قواعد فقه (2) - داماد / آزمون خود سنجی نیمسال 91-90 قواعد فقه 2 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / قواعد فقه (2) - داماد / آزمون خودسنجی نیمسال اول 93-92 قواعد فقه 2 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / قواعد فقه (2) - داماد / آزمون خودسنجي نیمسال دوم 93-92 قواعد فقه 2 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / قواعد فقه (2) - داماد / آزمون خودسنجی نیمسال اول 94-93 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / قواعد فقه 1 / فصل اول- کلیات (22 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / قواعد فقه 1 / فصل دوم - قاعده ید (10 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / قواعد فقه 1 / فصل سوم - قاعده ضمان ید (10 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / قواعد فقه 1 / فصل چهارم - قاعده استیمان (10 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / قواعد فقه 1 / فصل پنجم - قاعده اتلاف (6 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / قواعد فقه 1 / فصل ششم - قاعده تسبیب (7 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / قواعد فقه 1 / فصل هفتم - قاعده لاضرر (10 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / قواعد فقه 1 / فصل هشتم - قاعده غرور (10 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / قواعد فقه 1 / سوالات پیام‌نور فصل اول - کلیات (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / قواعد فقه 1 / سوالات پیام‌نور فصل دوم - قاعده ید (33 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / قواعد فقه 1 / سوالات پیام‌نور فصل سوم - قاعده ضمان ید (46 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / قواعد فقه 1 / سوالات پیام‌نور فصل چهارم - قاعده استیمان (31 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / قواعد فقه 1 / سوالات پیام‌نور فصل پنجم - قاعده اتلاف (21 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / قواعد فقه 1 / سوالات پیام‌نور فصل ششم - قاعده تسبیب (13 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / قواعد فقه 1 / سوالات پیام‌نور فصل هفتم - قاعده لاضرر (24 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / قواعد فقه 1 / سوالات پیام‌نور فصل هشتم - قاعده غرور (19 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / قواعد فقه 1 / آزمون خودسنجي نیمسال اول 93-92 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / قواعد فقه 1 / آزمون خودسنجي نیمسال دوم 93-92 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-الهیات / قواعد فقه 1 / آزمون خودسنجي نیمسال اول 94-93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال

تعداد کل تست ها: 7785 (در 105 بسته و 78 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 695000 و با تخفیف: 417000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  417000  ریال


خرید آنلاین