بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • کارشناسی پیام نور-علوم ورزشی / آناتومی انسانی / امتحانات 97-88 (270 تست) - قیمت: 30000 ریال
  • کارشناسی پیام نور-علوم ورزشی / یادگیری حرکتی / امتحانات 97-88 (270 تست) - قیمت: 20000 ریال
  • کارشناسی پیام نور-علوم ورزشی / حرکت درمانی / امتحانات 97-89 (240 تست) - قیمت: 15000 ریال
  • کارشناسی پیام نور-علوم ورزشی / مدیریت سازمانهای ورزشی / امتحانات 97-88 (286 تست) - قیمت: 30000 ریال
  • کارشناسی پیام نور-علوم ورزشی / حرکت شناسی ورزشی / امتحانات 97-88 (270 تست) - قیمت: 30000 ریال
  • کارشناسی پیام نور-علوم ورزشی / مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی / امتحانات 97-88 (300 تست) - قیمت: 30000 ریال
  • کارشناسی پیام نور-علوم ورزشی / تاریخ تربیت بدنی در ایران / امتحانات 97-89 (210 تست) - قیمت: 30000 ریال

تعداد کل تست ها: 1846 (در 7 بسته و 7 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 185000 و با تخفیف: 157000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  157000  ریال


خرید آنلاین