بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • کارشناسی پیام نور-علوم ارتباطات اجتماعی / مبانی علم اقتصاد / امتحانات 97-89 (201 تست) - قیمت: 30000 ریال
  • کارشناسی پیام نور-علوم ارتباطات اجتماعی / اندیشه های سیاسی در قرن بیستم / امتحانات 93-91 (179 تست) - قیمت: 30000 ریال
  • کارشناسی پیام نور-علوم ارتباطات اجتماعی / حقوق اساسی / امتحانات 97-89 (150 تست) - قیمت: 30000 ریال
  • کارشناسی پیام نور-علوم ارتباطات اجتماعی / مبانی علم سیاست / امتحانات 97-88 (239 تست) - قیمت: 30000 ریال
  • کارشناسی پیام نور-علوم ارتباطات اجتماعی / اصول سازمان و مدیریت,اصول و مبانی مدیریت,اصول مدیریت و سازماندهی / امتحانات 97-86 (533 تست) - قیمت: 30000 ریال

تعداد کل تست ها: 1302 (در 5 بسته و 5 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 150000 و با تخفیف: 135000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  135000  ریال


خرید آنلاین