بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کشاورزی (ترویج و آموزش کشاورزی) / اصول و کاربرد روانشناسی در ترویج و آموزش کشاورزی / امتحانات 92-90 (209 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کشاورزی (ترویج و آموزش کشاورزی) / اصول و کاربرد روانشناسی در ترویج و آموزش کشاورزی / نیمسال اول 97-93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کشاورزی (ترویج و آموزش کشاورزی) / مقدمات تکنولوژی آموزشی / امتحانات 97-87 (310 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کشاورزی (ترویج و آموزش کشاورزی) / روانشناسی تربیتی / نیمسال اول 97-94 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کشاورزی (ترویج و آموزش کشاورزی) / روانشناسی تربیتی / نیمسال دوم 97-94 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کشاورزی (ترویج و آموزش کشاورزی) / مبانی برنامه ریزی آموزشی / نیمسال اول 97-94 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کشاورزی (ترویج و آموزش کشاورزی) / اصول آموزش بزرگسالان / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کشاورزی (ترویج و آموزش کشاورزی) / تعاونی روستایی / نیمسال اول 97-94 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کشاورزی (ترویج و آموزش کشاورزی) / ارتباطات و نوآوری / نیمسال اول 97-94 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کشاورزی (ترویج و آموزش کشاورزی) / بیماری های گیاهی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کشاورزی (ترویج و آموزش کشاورزی) / حشره شناسی کشاورزی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کشاورزی (ترویج و آموزش کشاورزی) / زراعت گیاهان صنعتی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کشاورزی (ترویج و آموزش کشاورزی) / زراعت گیاهان علوفه ای / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کشاورزی (ترویج و آموزش کشاورزی) / طراحی برنامه آموزشی و ترویجی در کشاورزی / نیمسال اول 97-94 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کشاورزی (ترویج و آموزش کشاورزی) / اصول برنامه ریزی ترویجی / نیمسال اول 97-94 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کشاورزی (ترویج و آموزش کشاورزی) / مبانی آموزش کشاورزی و منابع طبیعی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کشاورزی (ترویج و آموزش کشاورزی) / اصول آموزش کشاورزی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کشاورزی (ترویج و آموزش کشاورزی) / مبانی ترویج کشاورزی و منابع طبیعی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کشاورزی (ترویج و آموزش کشاورزی) / اصول ترویج کشاورزی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کشاورزی (ترویج و آموزش کشاورزی) / کاربرد کامپیوتر در صنایع غذایی / نیمسال دوم 97-94 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کشاورزی (ترویج و آموزش کشاورزی) / ماشین های کشاورزی / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کشاورزی (ترویج و آموزش کشاورزی) / علف های هرز و کنترل آنها / نیمسال دوم 97-94 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کشاورزی (ترویج و آموزش کشاورزی) / ترویج بازاریابی محصولات کشاورزی / نیمسال دوم 97-94 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کشاورزی (ترویج و آموزش کشاورزی) / جامعه شناسی روستایی و عشایری / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کشاورزی (ترویج و آموزش کشاورزی) / توسعه و کشاورزی پایدار / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-مهندسی کشاورزی (ترویج و آموزش کشاورزی) / مدیریت مزرعه / نیمسال دوم 97-94 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال

تعداد کل تست ها: 1269 (در 26 بسته و 24 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 204000 و با تخفیف: 153000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  153000  ریال


خرید آنلاین