بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / روان شناسی اجتماعی / امتحانات 92-90 (209 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / روان شناسی اجتماعی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / روان شناسی اجتماعی / نیمسال اول 93 (29 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / مبانی علم اقتصاد / امتحانات 92-89 (201 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / مبانی علم اقتصاد / امتحانات 92-89 - جدید (193 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / مبانی علم اقتصاد / نیمسال اول 97-94 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / مبانی علم اقتصاد / نیمسال اول 93 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / مبانی علم اقتصاد / نیمسال دوم 97-93 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب تا قرن بیستم 1 / امتحانات 93-90 (200 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب تا قرن بیستم 1 / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب تا قرن بیستم 1 / تابستان 94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / مبانی علم سیاست / امتحانات 93-90 (180 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / مبانی علم سیاست / نیمسال اول 97-95 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / مبانی علم سیاست / نیمسال اول 94 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / مبانی علم سیاست / نیمسال دوم 97-94 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / مبانی علم سیاست / تابستان 94 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / اندیشه های سیاسی در قرن بیستم / امتحانات 93-91 (179 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / اندیشه های سیاسی در قرن بیستم / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / اندیشه های سیاسی در قرن بیستم / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / اندیشه های سیاسی در قرن بیستم / تابستان 94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / اصول روابط بین المللی 1 / امتحانات 97-90 (175 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / اصول روابط بین المللی 2 / امتحانات 93-91 (201 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / اصول روابط بین المللی 2 / نیمسال اول 97-95 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / اصول روابط بین المللی 2 / نیمسال اول 94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / اصول روابط بین المللی 2 / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / اصول روابط بین المللی 2 / تابستان 94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام / امتحانات 92-90 (171 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام / نیمسال اول 93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام / نیمسال دوم 97-93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام / تابستان 94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب تا قرن بیستم 2 / امتحانات 93-90 (120 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب تا قرن بیستم 2 / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب تا قرن بیستم 2 / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / تاریخ تحول دولت در اسلام / امتحانات 92-91 (120 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / تاریخ تحول دولت در اسلام / نیمسال اول 97-93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / تاریخ روابط بین الملل از 1871 تا 1945 میلادی / امتحانات 93-90 (189 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / تاریخ روابط بین الملل از 1871 تا 1945 میلادی / نیمسال اول 97-95 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / تاریخ روابط بین الملل از 1871 تا 1945 میلادی / نیمسال اول 94 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / تاریخ روابط بین الملل از 1871 تا 1945 میلادی / نیمسال دوم 97-94 (39 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / تاریخ روابط خارجی ایران از شهریور 1320 تا 1357 / امتحانات 93-90 (235 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / تاریخ روابط خارجی ایران از شهریور 1320 تا 1357 / نیمسال اول 97-94 (45 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / تاریخ روابط خارجی ایران از شهریور 1320 تا 1357 / نیمسال دوم 97-94 (50 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / تاریخ روابط خارجی ایران از شهریور 1320 تا 1357 / تابستان 94 (50 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / حقوق بین الملل اسلامی / امتحانات 93-90 (232 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / حقوق بین الملل اسلامی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / حقوق بین الملل اسلامی / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / حقوق بین الملل اسلامی / تابستان 94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / خلیج فارس و مسائل آن / امتحانات 93-90 (150 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / خلیج فارس و مسائل آن / نیمسال اول 97-95 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / خلیج فارس و مسائل آن / نیمسال اول 94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / خلیج فارس و مسائل آن / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / روش تحقیق در علوم سیاسی 1 / امتحانات 93-90 (168 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / روش تحقیق در علوم سیاسی 1 / نیمسال اول 97-54 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / روش تحقیق در علوم سیاسی 1 / نیمسال اول 94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / روش تحقیق در علوم سیاسی 2 / امتحانات 93-90 (149 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / روش تحقیق در علوم سیاسی 2 / نیمسال اول 97-95 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / روش تحقیق در علوم سیاسی 2 / نیمسال اول 94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / مبانی علم حقوق / امتحانات 93-90 (225 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / مبانی علم حقوق / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم / امتحانات 92-91 (160 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم / نیمسال اول 97-93 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / مسائل نظامی و استراتژیک معاصر / امتحانات 93-91 (158 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / مسائل نظامی و استراتژیک معاصر / نیمسال اول 97-94 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / مسائل نظامی و استراتژیک معاصر / نیمسال دوم 97-94 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / مبانی جامعه شناسی عمومی / امتحانات 93-90 (120 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / مبانی جامعه شناسی عمومی / امتحانات 92-90 (90 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / مبانی جامعه شناسی عمومی / نیمسال اول 97-93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / سازمان های بین المللی / امتحانات 93-90 (179 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / سازمان های بین المللی / نیمسال دوم 97-94 (27 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / سیاست و حکومت در خاورمیانه / امتحانات 97-91 (120 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / فن دیپلماسی و آداب کنسولی / امتحانات 92-90 (150 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / فن دیپلماسی و آداب کنسولی / نیمسال اول 97-93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / نوسازی و دگرگونی سیاسی / امتحانات 97-90 (209 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / حقوق بین الملل خصوصی / امتحانات 93-90 (180 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / حقوق بین الملل خصوصی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / حقوق بین الملل خصوصی / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / حقوق بین الملل خصوصی / تابستان 94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از 1320 تا 1357 / امتحانات 97-90 (285 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا 1320 / امتحانات 93-90 (285 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا 1320 / نیمسال اول 97-94 (50 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / ارتش و سیاست / امتحانات 92-90 (90 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / ارتش و سیاست / نیمسال اول 97-93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / ارتش و سیاست / نیمسال دوم 97-93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / جامعه شناسی سیاسی / امتحانات 97-90 (80 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / جنبشهای اسلامی معاصر / امتحانات 97-91 (60 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / حقوق اداری (کلیات و ایران) / امتحانات 92-91 (90 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / حقوق اداری (کلیات و ایران) / نیمسال اول 97-93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / حقوق اساسی (کلیات) / امتحانات 92-90 (115 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / حقوق اساسی (کلیات) / نیمسال اول 97-93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران / امتحانات 97-91 (60 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / حقوق بین الملل عمومی 1 / امتحانات 92-91 (60 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / حقوق بین الملل عمومی 1 / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / حقوق بین الملل عمومی 1 / نیمسال اول 93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / حقوق بین الملل عمومی 1 / نیمسال دوم 97-93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / حقوق بین الملل عمومی 2 / امتحانات 97-90 (119 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام / امتحانات 97-91 (60 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / مسائل سیاسی و اقتصادی نفت در ایران / امتحانات 92-91 (80 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / مسائل سیاسی و اقتصادی نفت در ایران / نیمسال اول 97-93 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / نظام سیاسی و دولت در اسلام / امتحانات 97-90 (110 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / مبانی اندیشه های سیاسی در اسلام / امتحانات 97-91 (90 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران / امتحانات 93-90 (150 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران / نیمسال اول 97-95 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران / نیمسال اول 94 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران / تابستان 94 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / سیاست خارجی قدرت های بزرگ / امتحانات 93-90 (228 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / سیاست خارجی قدرت های بزرگ / نیمسال اول 97-94 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / سیاست خارجی قدرت های بزرگ / نیمسال دوم 97-94 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / سیاست خارجی قدرت های بزرگ / تابستان 94 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / شناخت ماهیت و عملکرد امپریالیسم / امتحانات 97-90 (185 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / انقلاب اسلامی ایران / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از 1228 تا 1320 / نیمسال اول 97-94 (45 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از 1228 تا 1320 / نیمسال اول 93 (45 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از 1228 تا 1320 / نیمسال دوم 97-93 (45 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / تئوریهای انقلاب / نیمسال اول 97-93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / تئوریهای انقلاب / نیمسال دوم 97-93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی / تئوریهای انقلاب / تابستان 94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال

تعداد کل تست ها: 9315 (در 117 بسته و 45 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 1438000 و با تخفیف: 863000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  863000  ریال


خرید آنلاین