رشته های کارشناسی پیام نور

رشته کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی
رشته کارشناسی پیام نور-جغرافیا
رشته کارشناسی پیام نور-حقوق
رشته کارشناسی پیام نور-دروس عمومی
رشته کارشناسی پیام نور-مدیریت بازرگانی
رشته کارشناسی پیام نور-مدیریت صنعتی
رشته کارشناسی پیام نور-مدیریت صنایع
رشته کارشناسی پیام نور-علوم تربیتی
رشته کارشناسی پیام نور-روانشناسی
رشته کارشناسی پیام نور-مددکاری
رشته کارشناسی پیام نور-جهانگردی
رشته کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی
رشته کارشناسی پیام نور-صنایع دستی
رشته کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته کارشناسی پیام نور-امور تربیتی
رشته کارشناسی پیام نور-آموزش حرفه و فن
رشته کارشناسی پیام نور-آموزش زبان انگلیسی
رشته کارشناسی پیام نور-مدیریت دولتی
رشته کارشناسی پیام نور-اقتصاد
رشته کارشناسی پیام نور-حسابداری
رشته کارشناسی پیام نور-علوم اقتصادی
رشته کارشناسی پیام نور-علوم سیاسی
رشته کارشناسی پیام نور-مهندسی کشاورزی (ترویج و آموزش کشاورزی)
رشته کارشناسی پیام نور-علوم ارتباطات اجتماعی
رشته کارشناسی پیام نور-علوم ورزشی
رشته کارشناسی پیام نور-الهیات
رشته کارشناسی پیام نور-جامعه شناسی
رشته کارشناسی پیام نور-علوم کامپیوتر
رشته کارشناسی پیام نور-عمومی علوم پایه
رشته کارشناسی پیام نور-عمومی علوم انسانی
رشته کارشناسی پیام نور-آمار
رشته کارشناسی پیام نور-مهندسی کامپیوتر
رشته کارشناسی پیام نور-مهندسی اطلاعات
رشته کارشناسی پیام نور-مهندسی شهرسازی
رشته کارشناسی پیام نور-مهندسی فناوری اطلاعات
رشته کارشناسی پیام نور-مهندسی مدیریت اجرایی
رشته کارشناسی پیام نور-علم اطلاعات و دانش شناسی
رشته کارشناسی پیام نور-تاریخ
رشته کارشناسی پیام نور-کتابداری
رشته کارشناسی پیام نور-مهندسی شیمی
رشته کارشناسی پیام نور-آموزش دینی و عربی
رشته کارشناسی پیام نور-تربیت معلم قرآن کریم
رشته کارشناسی پیام نور-آموزش ریاضی
رشته کارشناسی پیام نور-آموزش و پرورش ابتدائی
رشته کارشناسی پیام نور-فقه و مبانی حقوق اسلامی
رشته کارشناسی پیام نور-فلسفه و کلام اسلامی
رشته کارشناسی پیام نور-زیست شناسی
رشته کارشناسی پیام نور-آموزش علوم تجربی
رشته کارشناسی پیام نور-مدیریت اجرایی
رشته کارشناسی پیام نور-جغرافیای انسانی
رشته کارشناسی پیام نور-جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
رشته کارشناسی پیام نور-مهندسی صنایع
رشته کارشناسی پیام نور-ریاضیات و کاربرد ها
رشته کارشناسی پیام نور-مدیریت اجرایی مجازی
رشته کارشناسی پیام نور-سیستمهای چند رسانه ای
رشته کارشناسی پیام نور-مهندسی چند رسانه ای
رشته کارشناسی پیام نور-آمار و کاربردها
رشته کارشناسی پیام نور-آمار ریاضی
رشته کارشناسی پیام نور-مهندسی پزشکی
رشته کارشناسی پیام نور-مهندسی برق
رشته کارشناسی پیام نور-فیزیک
رشته کارشناسی پیام نور-ریاضی
رشته کارشناسی پیام نور-مهندسی مدیریت پروژه
رشته کارشناسی پیام نور-آب و هوا شناسی
رشته کارشناسی پیام نور-جغرافیا و برنامه ریزی شهری
رشته کارشناسی پیام نور-ژئومورفولوژی
رشته کارشناسی پیام نور-راهنمایی و مشاوره
رشته کارشناسی پیام نور-شیمی
رشته کارشناسی پیام نور-مهندسی عمران
رشته کارشناسی پیام نور-مهندسی مکانیک
رشته کارشناسی پیام نور-مهندسی هوافضا
رشته کارشناسی پیام نور-مهندسی نفت
رشته کارشناسی پیام نور-مدیریت
رشته کارشناسی پیام نور-روان شناسی عمومی
رشته کارشناسی پیام نور-کامپیوتر
رشته کارشناسی پیام نور-مترجمی زبان انگلیسی
رشته کارشناسی پیام نور-زمین شناسی
رشته کارشناسی پیام نور-الهیات و معارف اسلامی (تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی)
رشته کارشناسی پیام نور-علوم ورزشی (علوم زیستی ورزش)
رشته کارشناسی پیام نور-علوم ورزشی (علوم انسانی ورزش)
رشته کارشناسی پیام نور-علوم اقتصادی (اقتصاد نظری)
رشته کارشناسی پیام نور-شیمی (محض)
رشته کارشناسی پیام نور-ریاضی (محض)
رشته کارشناسی پیام نور-شیمی (کاربردی)
رشته کارشناسی پیام نور-ریاضی (کاربردی)
رشته کارشناسی پیام نور-الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)
رشته کارشناسی پیام نور-الهیات و معارف اسلامی (ادیان و عرفان)
رشته کارشناسی پیام نور-الهیات و معارف اسلامی (علوم قرآن و حدیث)
رشته کارشناسی پیام نور-الهیات و معارف اسلامی (فلسفه و کلام اسلامی)
رشته کارشناسی پیام نور-شیمی (شیمی فیزیک)
رشته کارشناسی پیام نور-علوم ارتباطات اجتماعی (روابط عمومی)
رشته کارشناسی پیام نور-علوم ارتباطات اجتماعی (روزنامه نگاری)
رشته کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی ( برنامه ریزی تعاون و رفاه اجتماعی)
رشته کارشناسی پیام نور-مدیریت جهانگردی
رشته کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات انگلیسی
رشته کارشناسی پیام نور-علوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)
رشته کارشناسی پیام نور-علوم تربیتی (آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی)
رشته کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی (مددکاری اجتماعی)
رشته کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی)
رشته کارشناسی پیام نور-مهندسی راه آهن (بهره برداری)
رشته کارشناسی پیام نور-مهندسی راه آهن (جریه)
رشته کارشناسی پیام نور-مهندسی راه آهن (سازه های ریلی)
رشته کارشناسی پیام نور-مهندسی متالوژی صنعتی
رشته کارشناسی پیام نور-مهندسی عمران (نقشه برداری)
رشته کارشناسی پیام نور-زمین شناسی (محض)
رشته کارشناسی پیام نور-مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)
رشته کارشناسی پیام نور-مهندسی برق (مهندسی پزشکی-بیوالکتریک)
رشته کارشناسی پیام نور-مهندسی پزشکی (بالینی)
رشته کارشناسی پیام نور-مهندسی پزشکی (بیومتریال)
رشته کارشناسی پیام نور-مهندسی پزشکی (بیومکانیک)
رشته کارشناسی پیام نور-مهندسی پلیمر (صنایع پلیمر)
رشته کارشناسی پیام نور-مهندسی پلیمر (علوم و تکنولوژی رنگ)
رشته کارشناسی پیام نور-مهندسی خودرو
رشته کارشناسی پیام نور-مهندسی رباتیک
رشته کارشناسی پیام نور-مهندسی شیمی (صنایع پالایش پتروشیمی و گاز)
رشته کارشناسی پیام نور-مهندسی شیمی (صنایع غذایی)
رشته کارشناسی پیام نور-مهندسی مکانیک (حرارت و سیالات)
رشته کارشناسی پیام نور-مهندسی مکانیک (ساخت و تولید)
رشته کارشناسی پیام نور-مهندسی مکانیک (مکانیک جامدات)
رشته کارشناسی پیام نور-مهندسی نفت (صنایع نفت)
رشته کارشناسی پیام نور-مهندسی نفت (طراحی فرآیندهای صنایع نفت)
رشته کارشناسی پیام نور-مهندسی هوافضا (هوافضا)
رشته کارشناسی پیام نور-مهندسی برق (قدرت)
رشته کارشناسی پیام نور-مهندسی برق (کنترل)
رشته کارشناسی پیام نور-مهندسی برق (الکترونیک)
رشته کارشناسی پیام نور-مهندسی برق (مخابرات)
رشته کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی (تعاون و رفاه اجتماعی)
رشته کارشناسی پیام نور-مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)
رشته کارشناسی پیام نور-جغرافیای انسانی (روستایی)
رشته کارشناسی پیام نور-جغرافیای انسانی (شهری)
رشته کارشناسی پیام نور-جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی)
رشته کارشناسی پیام نور-جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی)
رشته کارشناسی پیام نور-جغرافیای سیاسی (فضای شهری)
رشته کارشناسی پیام نور-فیزیک (اتمی و مولکولی)
رشته کارشناسی پیام نور-فیزیک (حالت جامد)
رشته کارشناسی پیام نور-فیزیک (هسته ای)
رشته کارشناسی پیام نور-زیست شناسی عمومی
رشته کارشناسی پیام نور-زمین شناسی (کاربردی)
رشته کارشناسی پیام نور-زیست شناسی علوم گیاهی
رشته کارشناسی پیام نور-مهندسی تولیدات دامی
رشته کارشناسی پیام نور-مهندسی منابع طبیعی (محیط زیست)
رشته کارشناسی پیام نور-مهندسی منابع طبیعی شیلات (تکثیر و پرورش آبزیان)
رشته کارشناسی پیام نور-آموزش محیط زیست
رشته کارشناسی پیام نور-مهندسی علوم کشاورزی
رشته کارشناسی پیام نور-مهندسی کشاورزی – زراعت و اصلاح نباتات (زراعت)
رشته کارشناسی پیام نور-مهندسی آب و خاک
رشته کارشناسی پیام نور-مهندسی کشاورزی آب
رشته کارشناسی پیام نور-علوم و مهندسی آب خوشه آبیاری و زهکشی
رشته کارشناسی پیام نور-مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
رشته کارشناسی پیام نور-مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی خوشه انرژی
رشته کارشناسی پیام نور-علوم و مهندسی صنایع غذایی
رشته کارشناسی پیام نور-مرمت بناهای تاریخی
رشته کارشناسی پیام نور-مهندسی معماری
رشته کارشناسی پیام نور-هنراسلامی (نگارگری)
رشته کارشناسی پیام نور-هنر اسلامی (هنر و صنایع چوب)
رشته کارشناسی پیام نور-هنر اسلامی (هنر و صنایع فلز)
رشته کارشناسی پیام نور-هنر اسلامی (سفال)
رشته کارشناسی پیام نور-هنر اسلامی (شیشه )
رشته کارشناسی پیام نور-کتابت و نگارگری (خوشنویسی)
رشته کارشناسی پیام نور-کتابت و نگارگری (خیالی نگاری)
رشته کارشناسی پیام نور-کتابت و نگارگری (طراحی سنتی و تذهیب)
رشته کارشناسی پیام نور-کتابت و نگارگری (نگارگری)
رشته کارشناسی پیام نور-هنرهای صناعی (آبگینه)
رشته کارشناسی پیام نور-هنرهای صناعی (سفال)
رشته کارشناسی پیام نور-هنرهای صناعی (فلز)
رشته کارشناسی پیام نور-هنرهای صناعی (کاشی)
رشته کارشناسی پیام نور-هنرهای صناعی (منبت و معرق)
رشته کارشناسی پیام نور-هنرهای صناعی (نساجی سنتی)
رشته کارشناسی پیام نور-فرش (بافت و مرمت فرش)
رشته کارشناسی پیام نور-فرش (طراحی فرش)
رشته کارشناسی پیام نور-طراحی پارچه و لباس (طراحی چاپ پارچه)
رشته کارشناسی پیام نور-عکاسی
رشته کارشناسی پیام نور-ارتباط تصویری (ارتباط تصویری)
رشته کارشناسی پیام نور-نقاشی (نقاشی عمومی)
رشته کارشناسی پیام نور-طراحی پارچه
رشته کارشناسی پیام نور-پژوهش هنر
رشته کارشناسی پیام نور-مهندسی نفت (صنایع گاز)
رشته کارشناسی پیام نور-مهندسی کشاورزی (مکانیزاسیون کشاورزی)
رشته کارشناسی پیام نور-مهندسی کشاورزی (علوم دامی)
رشته کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات عربی
رشته کارشناسی پیام نور-مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها
رشته کارشناسی پیام نور-مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی)
web tracker