رشته های آزمونهای کارشناسی ارشد

رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-باستان شناسی
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-زبان و ادبیات فارسی
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه تاریخ
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مطالعات زنان
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-آموزش بهداشت
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه ایران شناسی
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه فلسفه
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مدیریت جهانگردی
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مهندسی کشاورزی(زراعت و اصلاح نباتات)
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مددکاری اجتماعی
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-ایمنی شناسی
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه الهیات و معارف اسلامی 4
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم جغرافیایی
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مهندسی منابع طبیعی (مرتع و آبخیزداری)
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه زبان شناسی
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم اجتماعی
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه محیط زیست
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-علوم و مهندسی باغبانی
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-علوم تغذیه (الف)
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-علوم و مهندسی شیلات
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی منابع طبیعی-مرتع
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی کشاورزی (ترویج و آموزش کشاورزی)
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه زیست شناسی دریا
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم زمین
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه هنرهای نمایشی و سینما
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی کشاورزی
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-توسعه روستایی
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-علوم و مهندسی جنگل
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-فرهنگ و زبانهای باستانی
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی کشاورزی(اقتصاد کشاورزی)
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی کشاورزی (شناسایی و مبارزه با علفهای هرز)
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مدیریت اجرایی
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه هنرهای تصویری و طراحی
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم تربیتی
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مدرسی معارف اسلامی
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه معماری
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مهندسی کشاورزی (دام و طیور)
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی منابع طبیعی (محیط زیست)
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-پرستاری
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-پژوهش علوم اجتماعی
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-طراحی شهری
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-قارچ شناسی پزشکی
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مامایی
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه روانشناسی 1
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه زبان انگلیسی
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مهندسی برق
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی کشاورزی (بیماری شناسی گیاهی)
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-میکروب شناسی پزشکی
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-ارگونومی
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه هنرهای ساخت و معماری
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه هنرهای موسیقی
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مهندسی کامپیوتر
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-اپیدمیولوژی
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه حسابداری
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مهندسی مکانیک
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-هنرهای پژوهشی وصنایع دستی
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه تاریخ و فلسفه علم
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-علوم و مهندسی صنایع غذایی
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-ویروس شناسی
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-زیست فناوری پزشکی
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-فیزیولوژی
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-علوم قرآن و حدیث
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مدیریت
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-فلسفه و کلام اسلامی
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-الهیات و معارف اسلامی (علوم قرآنی)
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-انفورماتیک پزشکی
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-اطلاعات استراتژیک
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-انگل شناسی دامپزشکی
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-ایمنی شناسی دامپزشکی
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-فرش (طراحی،مدیریت،مواد اولیه و رنگرزی)
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-طراحی صنعتی
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه برنامه ریزی شهری،منطقه ای و مدیریت شهری
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مهندسی فضای سبز
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-طراحی پارچه و لباس
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-فیزیولوژی دامپزشکی
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم تربیتی 2
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم شناختی
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مهندسی منابع طبیعی (بیابان)
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مدیریت بحران
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-نمایش عروسکی
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات(IT)
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مهندسی کشاورزی (آب)
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-شیمی (بهداشت،ایمنی و محیط زیست)
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه شیمی
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مدیریت در سوانح طبیعی
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه فوتونیک
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه زیست شناسی
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه زیست شناسی (علوم گیاهی)
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم اقتصادی
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه بیوتکنولوژی و داروسازی
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-سوالات برگزیده ی کنکورهای سراسری کارشناسی ارشد هنر-رشته سینما
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه زبان عربی
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مدیریت کشاورزی
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مهندسی عمران
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مدیریت نساجی
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مهندسی معماری کشتی
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی نساجی (تکنولوژی نساجی)
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مهندسی مواد و متالوژی
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی کشاورزی (حشره شناسی کشاورزی)
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه آمار
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه دریانوردی
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه ریاضی
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی نقشه برداری
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی صنایع
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی نفت
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه الهیات و معارف اسلامی 2
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-الهیات و معارف اسلامی (فلسفه و کلام)
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه زیست شناسی (علوم جانوری)
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مطالعات دفاعی استراتژیک
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه روانشناسی 2
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-قارچ شناسی دامپزشکی
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه علوم کامپیوتر
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مهندسی منابع طبیعی (چوب)
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مهندسی منابع طبیعی (بیابان زدایی)
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-بافت شناسی دامپزشکی
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-باکتری شناسی دامپزشکی
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مهندسی شیمی
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه الهیات و معارف اسلامی 5
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-آماد
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-علم اطلاعات و دانش شناسی
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-بیوتکنولوژی کشاورزی
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه زیست شناسی (علوم سلولی و مولکولی)
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مهندسی پلیمر
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه محیط زیست (دریا)
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی پلیمر (صنایع رنگ)
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-اقیانوس شناسی فیزیکی
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی معدن
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-نانوفناوری (نانو مواد)
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی هوافضا
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه فیزیک
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی ایمنی و بازرسی فنی
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی طراحی محیط زیست
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی فرآوری و انتقال گاز
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی نساجی (شیمی نساجی و علوم الیاف)
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-بیوشیمی بالینی
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-زبان های باستانی ایران
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی شیمی (بیوتکنولوژی)
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه کشاورزی (علوم خاک)
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مهندسی تولیدات گیاهی
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه مطالعات جهان
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه ایمنی صنعتی
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-اقتصاد کشاورزی
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-الهیات و معارف اسلامی (فقه و حقوق)
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-الهیات و معارف اسلامی (ادیان)
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-امور فرهنگی
رشته آزمونهای کارشناسی ارشد-مدیریت دریایی
web tracker