رشته های آزمونهای دکتری

رشته آزمونهای دکتری-مدیریت
رشته آزمونهای دکتری-حقوق بین الملل عمومی
رشته آزمونهای دکتری-حقوق عمومی
رشته آزمونهای دکتری-علوم ارتباطات
رشته آزمونهای دکتری-آب و هواشناسی
رشته آزمونهای دکتری-زبان و ادبیات انگلیسی
رشته آزمونهای دکتری-قارچ شناسی پزشکی
رشته آزمونهای دکتری-جمعیت شناسی
رشته آزمونهای دکتری-فلسفه تعلیم و تربیت
رشته آزمونهای دکتری-برنامه ریزی درسی
رشته آزمونهای دکتری-مدیریت آموزشی
رشته آزمونهای دکتری-روان شناسی تربیتی
رشته آزمونهای دکتری-تکنولوژی آموزشی
رشته آزمونهای دکتری-روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی
رشته آزمونهای دکتری-مشاوره
رشته آزمونهای دکتری-حسابداری
رشته آزمونهای دکتری-اقتصاد نفت و گاز
رشته آزمونهای دکتری-انگل شناسی پزشکی
رشته آزمونهای دکتری-انگل شناسی دامپزشکی
رشته آزمونهای دکتری-ایمنی شناسی
رشته آزمونهای دکتری-ایمنی شناسی پزشکی
رشته آزمونهای دکتری-آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی
رشته آزمونهای دکتری-باکتری شناسی
رشته آزمونهای دکتری-باکتری شناسی پزشکی
رشته آزمونهای دکتری-بهداشت آبزیان
رشته آزمونهای دکتری-بهداشت حرفه ای
رشته آزمونهای دکتری-بهداشت و بیماری های طیور
رشته آزمونهای دکتری-بیماری های داخلی دام های بزرگ
رشته آزمونهای دکتری-بیوتکنولوژی
رشته آزمونهای دکتری-پاتولوژی دامپزشکی
رشته آزمونهای دکتری-پرستاری
رشته آزمونهای دکتری-پژوهش هنر تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر
رشته آزمونهای دکتری-حشره شناسی کشاورزی
رشته آزمونهای دکتری-رادیولوژی دامپزشکی
رشته آزمونهای دکتری-زبان و ادبیات فارسی
رشته آزمونهای دکتری-زیست شناسی (ژنتیک ملکولی)
رشته آزمونهای دکتری-زیست شناسی (میکروبیولوژی)
رشته آزمونهای دکتری-زیست فناوری پزشکی
رشته آزمونهای دکتری-ژئومورفولوژی
رشته آزمونهای دکتری-علوم باغبانی (سبزی و اصلاح سبزی)
رشته آزمونهای دکتری-سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
رشته آزمونهای دکتری-فیزیولوژی
رشته آزمونهای دکتری-مجموعه الهیات 3
رشته آزمونهای دکتری-الهیات (تاریخ و تمدن ملل اسلامی)
رشته آزمونهای دکتری-تکثیر و پرورش آبزیان
رشته آزمونهای دکتری-شیلات (تولید و بهره برداری)
رشته آزمونهای دکتری-شیلات (عمل آوری)
رشته آزمونهای دکتری-مجموعه علوم باغبانی و فضای سبز
رشته آزمونهای دکتری-بیابان زدایی
رشته آزمونهای دکتری-علوم مرتع
رشته آزمونهای دکتری-مرمت (مرمت آثار و اشیای فرهنگی و تاریخی)
رشته آزمونهای دکتری-معماری
رشته آزمونهای دکتری-اصلاح نباتات
رشته آزمونهای دکتری-علوم و مهندسی آبخیزداری
رشته آزمونهای دکتری-بیماری شناسی گیاهی
رشته آزمونهای دکتری-بیوشیمی بالینی
رشته آزمونهای دکتری-جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
رشته آزمونهای دکتری-جغرافیا و برنامه ریزی شهری
رشته آزمونهای دکتری-جغرافیای سیاسی
رشته آزمونهای دکتری-زراعت
رشته آزمونهای دکتری-زیست فناوری میکروبی
رشته آزمونهای دکتری-ژنتیک پزشکی
رشته آزمونهای دکتری-علوم تشریحی
رشته آزمونهای دکتری-علوم جانوری (بیوسیستماتیک جانوری)
رشته آزمونهای دکتری-علوم جانوری (تکوینی)
رشته آزمونهای دکتری-علوم جانوری (فیزیولوژی جانوری)
رشته آزمونهای دکتری-تربیت بدنی (مدیریت ورزشی)
رشته آزمونهای دکتری-تربیت بدنی (فیزیولوژی ورزشی)
رشته آزمونهای دکتری-تربیت بدنی (آسیب شناسی ورزشی)
رشته آزمونهای دکتری-تربیت بدنی (رفتار حرکتی)
رشته آزمونهای دکتری-تربیت بدنی (بیومکانیک ورزشی)
رشته آزمونهای دکتری-ترویج و آموزش کشاورزی
رشته آزمونهای دکتری-علوم علف های هرز
رشته آزمونهای دکتری-بوم شناسی زراعی
رشته آزمونهای دکتری-علوم جنگل (جنگل داری و مسائل اقتصادی)
رشته آزمونهای دکتری-علوم جنگل (جنگل شناسی)
رشته آزمونهای دکتری-علوم طیور
رشته آزمونهای دکتری-مجموعه مدیریت
رشته آزمونهای دکتری-مجموعه مهندسی برق (الکترونیک)
رشته آزمونهای دکتری-مهندسی برق-مخابرات (میدان)
رشته آزمونهای دکتری-مجموعه مهندسی برق-مخابرات (سیستم)
رشته آزمونهای دکتری-مجموعه مهندسی برق 4 (قدرت)
رشته آزمونهای دکتری-مجموعه مهندسی برق (کنترل)
رشته آزمونهای دکتری-مهندسی برق (هوش و رباتیک)
رشته آزمونهای دکتری-مهندسی مکانیک (ساخت و تولید)
رشته آزمونهای دکتری-مهندسی مکانیک (مکانیک جامدات)
رشته آزمونهای دکتری-مهندسی مکانیک (دینامیک،کنترل و ارتعاشات)
رشته آزمونهای دکتری-مهندسی مکانیک (تبدیل انرژی)
رشته آزمونهای دکتری-مهندسی مکانیک (طراحی سیستم های دینامیکی خودرو)
رشته آزمونهای دکتری-مجموعه مهندسی مکانیک 6
رشته آزمونهای دکتری-مهندسی مکانیک (سازه و بدنه)
رشته آزمونهای دکتری-مجموعه مهندسی مکانیک 8
رشته آزمونهای دکتری-مجموعه مهندسی مکانیک 9
رشته آزمونهای دکتری-مدیریت پروژه و ساخت
رشته آزمونهای دکتری-مهندسی کامپیوتر 1
رشته آزمونهای دکتری-مهندسی کامپیوتر (معماری سیستم های کامپیوتری)
رشته آزمونهای دکتری-مهندسی کامپیوتر (هوش مصنوعی)
رشته آزمونهای دکتری-ویروس شناسی
رشته آزمونهای دکتری-ویروس شناسی پزشکی
رشته آزمونهای دکتری-فارماکولوژی دامپزشکی
رشته آزمونهای دکتری-علوم جنگل (مهندسی جنگل)
رشته آزمونهای دکتری-زیست شناسی دریا
رشته آزمونهای دکتری-فیزیک دریا
رشته آزمونهای دکتری-مجموعه کلام
رشته آزمونهای دکتری-مطالعات زنان
رشته آزمونهای دکتری-مهندسی محیط زیست 1 (منابع آب)
رشته آزمونهای دکتری-مهندسی محیط زیست 2 (آب و فاضلاب)
رشته آزمونهای دکتری-مهندسی محیط زیست 3 (مواد زائد جامد)
رشته آزمونهای دکتری-مهندسی محیط زیست 4 (آلودگی هوا)
رشته آزمونهای دکتری-مهندسی معدن (اکتشاف)
رشته آزمونهای دکتری-مهندسی معدن (استخراج)
رشته آزمونهای دکتری-مهندسی معدن (فرآوری مواد معدنی)
رشته آزمونهای دکتری-حقوق نفت و گاز
رشته آزمونهای دکتری-مهندسی معدن (مکانیک سنگ)
رشته آزمونهای دکتری-انفورماتیک پزشکی
رشته آزمونهای دکتری-حقوق جزا و جرم شناسی
رشته آزمونهای دکتری-زمین شناسی (سنگ شناسی رسوبی)
رشته آزمونهای دکتری-سنجش و اندازه گیری
رشته آزمونهای دکتری-اصلاح نژاد دام
رشته آزمونهای دکتری-زیست شناسی (سلولی و تکوینی گیاهی)
رشته آزمونهای دکتری-زیست شناسی (سلولی و ملکولی)
رشته آزمونهای دکتری-زیست شناسی (سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی)
رشته آزمونهای دکتری-زیست شناسی (فیزیولوژی گیاهی)
رشته آزمونهای دکتری-مهندسی عمران نقشه برداری (ژئودزی)
رشته آزمونهای دکتری-مهندسی عمران نقشه برداری (سنجش از دور)
رشته آزمونهای دکتری-مهندسی عمران نقشه برداری (فتوگرامتری)
رشته آزمونهای دکتری-مهندسی فناوری اطلاعات
رشته آزمونهای دکتری-مهندسی منابع آب
رشته آزمونهای دکتری-مهندسی مواد و متالوژی
رشته آزمونهای دکتری-مهندسی نساجی (شیمی نساجی و علوم الیاف)
رشته آزمونهای دکتری-مهندسی نفت (مخازن)
رشته آزمونهای دکتری-مهندسی هسته ای (پرتو پزشکی)
رشته آزمونهای دکتری-مهندسی نساجی (تکنولوژی نساجی)
رشته آزمونهای دکتری-فناوری نانو (نانو الکتریک)
رشته آزمونهای دکتری-فناوری نانو (نانو مواد)
رشته آزمونهای دکتری-مجموعه مهندسی عمران (زلزله)
رشته آزمونهای دکتری-مجموعه مهندسی عمران (مدیریت منابع آب)
رشته آزمونهای دکتری-مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)
رشته آزمونهای دکتری-مهندسی پزشکی (بیومتریال)
رشته آزمونهای دکتری-مهندسی پزشکی (بیومکانیک)
رشته آزمونهای دکتری-مهندسی عمران ( مدیریت ساخت)
رشته آزمونهای دکتری-مهندسی عمران ( مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی)
رشته آزمونهای دکتری-مهندسی عمران (حمل و نقل)
رشته آزمونهای دکتری-مهندسی عمران (راه و ترابری)
رشته آزمونهای دکتری-مهندسی عمران (ژئوتکنیک)
رشته آزمونهای دکتری-مهندسی عمران (سواحل، بنادر و سازه های دریایی)
رشته آزمونهای دکتری-مهندسی عمران (محیط زیست)
رشته آزمونهای دکتری-مهندسی عمران نقشه برداری (سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS)
رشته آزمونهای دکتری-بافت شناسی مقایسه ای
رشته آزمونهای دکتری-بهداشت مواد غذایی
رشته آزمونهای دکتری-بیوتکنولوژی کشاورزی
رشته آزمونهای دکتری-زمین شناسی (اقتصادی)
رشته آزمونهای دکتری-علوم خاک (فیزیک و حفاظت خاک)
رشته آزمونهای دکتری-علوم کامپیوتر
رشته آزمونهای دکتری-علوم و فناوری نانو (نانوشیمی)
رشته آزمونهای دکتری-فوتونیک
رشته آزمونهای دکتری-محیط زیست (برنامه ریزی)
رشته آزمونهای دکتری-مهندسی مکانیک بیوسیستم
رشته آزمونهای دکتری-آمار
رشته آزمونهای دکتری-بیوانفورماتیک
رشته آزمونهای دکتری-بیوفیزیک
رشته آزمونهای دکتری-تغذیه دام
رشته آزمونهای دکتری-حقوق خصوصی
رشته آزمونهای دکتری-زمین شناسی (آب شناسی)
رشته آزمونهای دکتری-زمین شناسی (پترولوژی)
رشته آزمونهای دکتری-سازه های آبی
رشته آزمونهای دکتری-علوم و صنایع غذایی (تکنولوژی مواد غذایی)
رشته آزمونهای دکتری-فیزیولوژی دام
رشته آزمونهای دکتری-علوم سیاسی
رشته آزمونهای دکتری-مکانیزاسیون کشاورزی
رشته آزمونهای دکتری-مهندسی سیستم های انرژی
رشته آزمونهای دکتری-تاریخ (تاریخ ایران بعد از اسلام)
رشته آزمونهای دکتری-تاریخ (تاریخ ایران قبل از اسلام)
رشته آزمونهای دکتری-ژئوفیزیک (الکترومغناطیس)
رشته آزمونهای دکتری-ژئوفیزیک (زلزله شناسی)
رشته آزمونهای دکتری-ژئوفیزیک (گرانی سنجی)
رشته آزمونهای دکتری-ژئوفیزیک (لرزه شناسی)
رشته آزمونهای دکتری-شیمی (شیمی آلی)
رشته آزمونهای دکتری-علوم و صنایع غذایی (شیمی مواد غذایی)
رشته آزمونهای دکتری-علوم و صنایع غذایی (مواد و طراحی صنایع غذایی)
رشته آزمونهای دکتری-علوم و صنایع غذایی (میکروبیولوژی مواد غذایی)
رشته آزمونهای دکتری-مامایی و بیماری های تولید مثل دام
رشته آزمونهای دکتری-مجموعه شیمی (فیتوشیمی)
رشته آزمونهای دکتری-محیط زیست (آلودگی های محیط زیست)
رشته آزمونهای دکتری-محیط زیست (آمایش محیط زیست)
رشته آزمونهای دکتری-محیط زیست (تنوع زیستی)
رشته آزمونهای دکتری-مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز
رشته آزمونهای دکتری-مهندسی شیمی
رشته آزمونهای دکتری-مهندسی پلیمر (رنگ)
رشته آزمونهای دکتری-هواشناسی
رشته آزمونهای دکتری-علوم باغبانی (بیوتکنولوژی)
رشته آزمونهای دکتری-کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی
رشته آزمونهای دکتری-مالی
رشته آزمونهای دکتری-مهندسی دریا
رشته آزمونهای دکتری-مهندسی شیمی (بیوتکنولوژی)
رشته آزمونهای دکتری-مهندسی شیمی (پلیمر)
رشته آزمونهای دکتری-مهندسی هوا فضا (دینامیک پرواز و کنترل)
رشته آزمونهای دکتری-مهندسی هوا فضا (سازه)
رشته آزمونهای دکتری-توسعه کشاورزی
رشته آزمونهای دکتری-جراحی دامپزشکی
رشته آزمونهای دکتری-ریز زیست فناوری
رشته آزمونهای دکتری-آموزش عالی
رشته آزمونهای دکتری-آینده پژوهی
رشته آزمونهای دکتری-بیولوژی و آناتومی چوب
رشته آزمونهای دکتری-شهرسازی (برنامه ریزی طراحی و مدیریت)
رشته آزمونهای دکتری-علوم اجتماعی
رشته آزمونهای دکتری-علوم باغبانی (گیاهان دارویی و اصلاح گیاهان دارویی)
رشته آزمونهای دکتری-علوم باغبانی (گیاهان زینتی)
رشته آزمونهای دکتری-علوم شناختی
رشته آزمونهای دکتری-مجموعه باستان شناسی
رشته آزمونهای دکتری-مدرسی معارف اسلامی
رشته آزمونهای دکتری-شیمی (شیمی تجزیه)
رشته آزمونهای دکتری-شیمی (شیمی فیزیک)
رشته آزمونهای دکتری-شیمی (شیمی کاربردی)
رشته آزمونهای دکتری-شیمی (شیمی معدنی)
رشته آزمونهای دکتری-الهیات (ادیان و عرفان)
رشته آزمونهای دکتری-تاریخ (تاریخ اسلام)
رشته آزمونهای دکتری-گیاه پزشکی
رشته آزمونهای دکتری-مجموعه چوب و جنگل
رشته آزمونهای دکتری-مجموعه شیلات
رشته آزمونهای دکتری-مجموعه علوم مرتع ,آبخیز و بیابان
رشته آزمونهای دکتری-مهندسی آب و هواشناسی کشاورزی
رشته آزمونهای دکتری-مهندسی پزشکی
رشته آزمونهای دکتری-مهندسی پلیمر
رشته آزمونهای دکتری-مهندسی صنایع
رشته آزمونهای دکتری-مهندسی نفت
رشته آزمونهای دکتری-علوم تاریخی
رشته آزمونهای دکتری-علوم تربیتی
رشته آزمونهای دکتری-مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی
رشته آزمونهای دکتری-حقوق
رشته آزمونهای دکتری-فناوری نانو
رشته آزمونهای دکتری-مهندسی کامپیوتر
رشته آزمونهای دکتری-مهندسی هسته ای
رشته آزمونهای دکتری-تربیت بدنی
رشته آزمونهای دکتری-علم اطلاعات و دانش شناسی
رشته آزمونهای دکتری-علوم اجتماعی و مددکاری
رشته آزمونهای دکتری-علوم جغرافیایی
رشته آزمونهای دکتری-ژئوفیزیک
رشته آزمونهای دکتری-شیمی
رشته آزمونهای دکتری-علوم خاک
رشته آزمونهای دکتری-مهندسی نساجی
رشته آزمونهای دکتری-مهندسی هوافضا
رشته آزمونهای دکتری-مهندسی عمران
رشته آزمونهای دکتری-مهندسی نقشه برداری
رشته آزمونهای دکتری-اقتصاد،توسعه و آموزش کشاورزی
رشته آزمونهای دکتری-علوم جانوری
رشته آزمونهای دکتری-مهندسی مکانیک و مکانیزاسیون کشاورزی
رشته آزمونهای دکتری-الهیات
رشته آزمونهای دکتری-زبان و ادبیات عرب
رشته آزمونهای دکتری-علوم اقتصادی
رشته آزمونهای دکتری-علوم گیاهی
رشته آزمونهای دکتری-فرهنگ و زبانهای باستانی
رشته آزمونهای دکتری-فلسفه
رشته آزمونهای دکتری-کارآفرینی
رشته آزمونهای دکتری-گردشگری
رشته آزمونهای دکتری-روان شناسی
رشته آزمونهای دکتری-سم شناسی
رشته آزمونهای دکتری-ریاضی کاربردی
رشته آزمونهای دکتری-شیمی (شیمی پلیمر)
رشته آزمونهای دکتری-فقه شافعی
رشته آزمونهای دکتری-فلسفه منطق
رشته آزمونهای دکتری-مدیریت بازرگانی
رشته آزمونهای دکتری-الهیات (فقه و مبانی حقوق اسلامی)
رشته آزمونهای دکتری-الهیات (کلام)
رشته آزمونهای دکتری-مدیریت دولتی
رشته آزمونهای دکتری-مدیریت صنعتی
رشته آزمونهای دکتری-علوم قرآن و حدیث
رشته آزمونهای دکتری-مددکاری اجتماعی
رشته آزمونهای دکتری-مدیریت پیشگیری از جرم،جرم یابی و ایمنی ترافیک
web tracker