بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • کارشناسی پیام نور-صنایع دستی / کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی / امتحانات 97-88 (224 تست) - قیمت: 30000 ریال
  • کارشناسی پیام نور-صنایع دستی / تحقیق در صنایع دستی ایران 2 / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
  • کارشناسی پیام نور-صنایع دستی / آشنایی با هنرهای سنتی ایران / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
  • کارشناسی پیام نور-صنایع دستی / هندسه نقوش در صنایع دستی ایران 1 / نیمسال اول 97-94 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
  • کارشناسی پیام نور-صنایع دستی / هندسه نقوش در صنایع دستی ایران 2 / نیمسال اول 97-94 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
  • کارشناسی پیام نور-صنایع دستی / مبانی هنرهای تجسمی 1 / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
  • کارشناسی پیام نور-صنایع دستی / مرمت و نگهداری آثار هنری 1 / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
  • کارشناسی پیام نور-صنایع دستی / مرمت و نگهداری آثار هنری 2 / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال

تعداد کل تست ها: 414 (در 8 بسته و 8 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 72000 و با تخفیف: 61000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  61000  ریال


خرید آنلاین