بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-پیش دانشگاهی انسانی / تاریخ شناسی / بسته 1 (364 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-پیش دانشگاهی انسانی / تاریخ شناسی / بسته 2 (467 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-پیش دانشگاهی انسانی / دین و زندگی / بسته 1 (680 تست) - قیمت: 35000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-پیش دانشگاهی انسانی / زبان و ادبیات / بسته 1 (560 تست) - قیمت: 35000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-پیش دانشگاهی انسانی / علوم اجتماعی / بسته 1 (244 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-پیش دانشگاهی انسانی / علوم اجتماعی / درس اول-جهان فرهنگی (37 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-پیش دانشگاهی انسانی / علوم اجتماعی / درس دوم-فرهنگ جهانی (36 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-پیش دانشگاهی انسانی / علوم اجتماعی / درس چهارم-فرهنگ های جهانی 2 (34 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-پیش دانشگاهی انسانی / علوم اجتماعی / درس پنجم-عقاید و ارزش های بنیادین فرهنگ غرب (35 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-پیش دانشگاهی انسانی / علوم اجتماعی / درس ششم-تکوین فرهنگ جدید غرب (38 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-پیش دانشگاهی انسانی / علوم اجتماعی / درس هفتم-جامعه جهانی (24 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-پیش دانشگاهی انسانی / علوم اجتماعی / درس هشتم-تحولات نظام جهانی (21 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-پیش دانشگاهی انسانی / علوم اجتماعی / درس نهم-جهان دوقطبی (30 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-پیش دانشگاهی انسانی / علوم اجتماعی / درس دهم-جنگ ها,بحران ها و تقابل های جهانی (30 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-پیش دانشگاهی انسانی / علوم اجتماعی / درس یازدهم-بحران های زیست محیطی,معرفتی و معنوی (40 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-پیش دانشگاهی انسانی / علوم اجتماعی / درس دوازدهم-بیدادگری اسلامی و منورالفکران (50 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-پیش دانشگاهی انسانی / علوم اجتماعی / درس سیزدهم-انقلاب اسلامی ایران (30 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-پیش دانشگاهی انسانی / علوم اجتماعی / درس چهاردهم-بیداری اسلامی (45 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-پیش دانشگاهی انسانی / جغرافیا / بسته 1 (265 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-پیش دانشگاهی انسانی / فلسفه / بسته 1 (293 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-پیش دانشگاهی انسانی / فلسفه / فصل اول-کلیات 1 (51 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-پیش دانشگاهی انسانی / فلسفه / فصل دوم-کلیات 2 (38 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-پیش دانشگاهی انسانی / فلسفه / فصل سوم-مبانی حکمت مشاء 1 (31 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-پیش دانشگاهی انسانی / فلسفه / فصل چهارم-مبانی حکمت مشاء 2 (68 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-پیش دانشگاهی انسانی / فلسفه / فصل پنجم-نمایندگان مکتب مشاء 1 فارابی (22 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-پیش دانشگاهی انسانی / فلسفه / فصل ششم-نمایندگان مکتب مشاء 2 ابن سینا (35 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-پیش دانشگاهی انسانی / فلسفه / فصل هفتم-افول حکمت مشاء (20 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-پیش دانشگاهی انسانی / فلسفه / فصل هشتم-حکمت اشراق (44 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-پیش دانشگاهی انسانی / فلسفه / فصل نهم-جریان های فکری عالم اسلام (17 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-پیش دانشگاهی انسانی / فلسفه / فصل دهم-صدرالمتألهین (18 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-پیش دانشگاهی انسانی / فلسفه / فصل یازدهم-مبانی حکمت متعالیه (39 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-پیش دانشگاهی انسانی / فلسفه / فصل دوازدهم و فصل سیزدهم-حکمای معاصر و حیات فرهنگی (21 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-پیش دانشگاهی انسانی / ادبیات فارسی اختصاصی / سبک شناسی (479 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-پیش دانشگاهی انسانی / ادبیات فارسی اختصاصی / عروض (662 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-پیش دانشگاهی انسانی / ادبیات فارسی اختصاصی / قافیه (207 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-پیش دانشگاهی انسانی / ادبیات فارسی اختصاصی / نقد ادبی (158 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-پیش دانشگاهی انسانی / زبان 1 / بسته 1 (1016 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-پیش دانشگاهی انسانی / زبان 2 / بسته 1 (969 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-پیش دانشگاهی انسانی / زبان انگلیسی / بسته 1 (892 تست) - قیمت: 20000 ریال

تعداد کل تست ها: 8110 (در 39 بسته و 10 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 367000 و با تخفیف: 257000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  257000  ریال


خرید آنلاین