بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی / تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی / امتحانات 97-89 (230 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی / روانشناسی اجتماعی / امتحانات 97-90 (209 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی / مبانی علم اقتصاد / امتحانات 97-89 (201 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی / اقتصاد توسعه / امتحانات 97-88 (341 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی / مردم شناسی فرهنگی / امتحانات 97-88 (238 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی / فقر و نابرابری های اجتماعی / امتحانات 97-90 (213 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی / برنامه ریزی مشارکتی / امتحانات 97-90 (210 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی / کلیات حقوق / امتحانات 97-89 (235 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی / مبانی مردم شناسی / امتحانات 97-88 (238 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی / سیاست اجتماعی / امتحانات 97-89 (210 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی / نظریه های جامعه شناسی 2 / امتحانات 97-87 (346 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی / تامین و رفاه اجتماعی / امتحانات 92 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی / تامین و رفاه اجتماعی / امتحانات 97-88 (305 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی / جامعه شناسی آموزش و پرورش / امتحانات 97-88 (268 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی / جامعه شناسی توسعه / امتحانات 97-87 (267 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی / کاربرد جمعیت شناسی / امتحانات 97-88 (272 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی / کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی / امتحانات 97-89 (209 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی / مبانی جامعه شناسی- مفاهیم اساسی 2 / امتحانات 97-87 (359 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی / مبانی جامعه شناسی- مفاهیم اساسی 1 / امتحانات 97-87 (550 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی / مبانی فلسفه 1 / امتحانات 97-88 (323 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی / جامعه شناسی انحرافات اجتماعی / امتحانات 97-88 (270 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی / جامعه شناسی ارتباط جمعی / امتحانات 97-87 (330 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی / جامعه شناسی انقلاب / امتحانات 97-88 (375 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی / جامعه شناسی ایلات و عشایر ایران / امتحانات 97-88 (300 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی / جامعه شناسی قشرها و نابرابریهای اجتماعی / امتحانات 97-88 (275 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی / روش تحقیق نظری / امتحانات 92-88 (431 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی / روش تحقیق نظری / نیمسال اول 97-93 (40 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی / روش تحقیق نظری / تابستان 94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی / روش های مقدماتی تحلیل جمعیت / امتحانات 97-88 (245 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی / روان شناسی عمومی / امتحانات 97-88 (432 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی / روشها و فنون توانمند سازی / امتحانات 97-89 (330 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی / تکنیکهای خاص تحقیق / امتحانات 97-87 (264 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی / جامعه شناسی خانواده / امتحانات 97-88 (300 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی / جامعه شناسی در ادبیات فارسی / امتحانات 97-88 (327 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی / جامعه شناسی روستایی / امتحانات 97-87 (290 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی / جامعه شناسی سازمانها / امتحانات 97-88 (300 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی / جامعه شناسی صنعتی / امتحانات 97-88 (280 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی / جمعیت شناسی ایران / امتحانات 97-88 (360 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی / زبان تخصصی- مطالعه متون علوم اجتماعی 1 / امتحانات 97-87 (317 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی / زبان تخصصی- مطالعه متون علوم اجتماعی 2 / امتحانات 97-87 (297 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی / سیاستهای بهداشتی و آموزشی / امتحانات 97-90 (220 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی / مبانی تعاون / امتحانات 97-88 (260 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی / نظریه های جامعه شناسی1 / امتحانات 97-87 (329 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی / جامعه شناسی شهری / امتحانات 97-88 (259 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی / جغرافیای انسانی ایران / امتحانات 97-88 (355 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی / جامعه شناسی اوقات فراغت / امتحانات 97-90 (209 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی / جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی / امتحانات 97-88 (360 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی / جامعه شناسی جهان سوم / امتحانات 97-88 (270 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی / جامعه شناسی جهان سوم / فصل اول - کلیات (61 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی / جامعه شناسی جهان سوم / فصل دوم - نظریه های جامعه شناسی جهان سوم (80 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی / جامعه شناسی جهان سوم / فصل سوم - اقتصاد در جهان سوم (50 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی / جامعه شناسی جهان سوم / فصل چهارم - ویژگیهای اجتماعی جهان سوم (51 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی / جامعه شناسی جهان سوم / فصل پنجم - فرهنگ در جهان سوم (50 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی / جامعه شناسی جهان سوم / فصل ششم - ویژگیهای روان شناختی در جهان سوم (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی / جامعه شناسی جهان سوم / فصل هفتم - سیاست در جهان سوم (74 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی / جامعه شناسی جهان سوم / آزمون خودسنجی (1) (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی / جامعه شناسی جهان سوم / آزمون خودسنجی (2) (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی / جامعه شناسی جهان سوم / آزمون خودسنجی نیمسال اول 94 - 93 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی / برنامه ریزی منطقه ای / امتحانات 97-90 (180 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی / مبانی علم سیاست / امتحانات 97-88 (239 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی / برنامه ریزی مسکن / امتحانات 97-91 (59 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی / بودجه ریزی / امتحانات 92 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی / پویایی گروهی / امتحانات 92 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی / مبانی مطالعات فرهنگی / امتحانات 97-89 (150 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی / مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردی / امتحانات 97-91 (60 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی / توسعه پایدار / امتحانات 92 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی / سیاست گذاری محیط زیست / امتحانات 92 (60 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی / فنون برنامه ریزی اجتماعی / امتحانات 92 (60 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی / نظریه های برنامه ریزی / امتحانات 92 (60 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی / جامعه شناسی سیاسی / امتحانات 97-88 (330 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی / زنان و سیاست اجتماعی / امتحانات 97-90 (150 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی / اصول سازمان و مدیریت,اصول و مبانی مدیریت,اصول مدیریت و سازماندهی / امتحانات 97-86 (533 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی / مبانی جغرافیای جمعیت / امتحانات 97-88 (296 تست) - قیمت: 40000 ریال

تعداد کل تست ها: 16062 (در 73 بسته و 60 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 3250000 و با تخفیف: 2112000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  2112000  ریال


خرید آنلاین