بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی یادگیری نظریه ها و مفاهیم / امتحانات 97-88 (375 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / علم النفس - روانشناسی از دیدگاه دانشمندان اسلامی / امتحانات 97-88 (299 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده / امتحانات 97-88 (215 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روان سنجی / امتحانات 92-88 (292 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روان سنجی / نیمسال اول 97-93 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روان سنجی / نیمسال دوم 97-93 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی اجتماعی / امتحانات 92-88 (361 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی اجتماعی / نیمسال اول 97-93 (40 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی اجتماعی / نیمسال دوم 97-93 (40 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی / امتحانات 97-88 (310 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / کاربرد آزمونهای روانی / امتحانات 97-89 (260 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / کاربرد آزمونهای روانی / فصل اول- کليات و مفاهيم آزمونهاي رواني (102 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / کاربرد آزمونهای روانی / فصل دوم- آزمونهاي سلامت رواني (24 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / کاربرد آزمونهای روانی / فصل سوم- ساير آزمونهاي سلامت رواني (46 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / کاربرد آزمونهای روانی / فصل چهارم- هوشياري (17 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / کاربرد آزمونهای روانی / فصل پنجم- آزمون مهارتهاي ذهن آگاهي کنتاکي (KIMS) (6 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / کاربرد آزمونهای روانی / فصل ششم- آزمون نظم جويي شناختي هيجاني (CERQ ) (5 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / کاربرد آزمونهای روانی / فصل هفتم- ساير آزمونهاي حوزه شناختي (44 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / کاربرد آزمونهای روانی / فصل هشتم- آزمون سبک هويت (23 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / کاربرد آزمونهای روانی / فصل نهم- آزمون احساس غربت (11 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / کاربرد آزمونهای روانی / فصل دهم- آزمون سرسختي (12 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / کاربرد آزمونهای روانی / فصل يازدهم- ساير آزمونهاي شخصيت (74 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / کاربرد آزمونهای روانی / فصل دوازدهم- آموزش سنجش اعتقادات ديني زارع و امين پور (1390) (12 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / کاربرد آزمونهای روانی / فصل سیزدهم - آزمون جهت گیری مذهبی ( بهرامی احسان، 1380) (8 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / کاربرد آزمونهای روانی / فصل چهاردهم - آزمون سنجش نگرش معنوی (شهیدی و فرج نیا، 1391) (4 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / کاربرد آزمونهای روانی / فصل پانزدهم- ساير آزمونهاي مرتبط با حوزه دين (63 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / کاربرد آزمونهای روانی / فصل شانزدهم - رضايت زناشويي انريچ فرم کوتاه سليمانيان (1373) (12 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / کاربرد آزمونهای روانی / فصل هفدهم- آزمون وضعيت زناشويي گلومبرگراست ( گريمس) (6 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / کاربرد آزمونهای روانی / فصل هجدهم- شاخص رضايت زناشويي (والتر، دابليو، هودسن) (7 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / کاربرد آزمونهای روانی / فصل نوزدهم- آزمون خرسندي زناشويي (6 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / کاربرد آزمونهای روانی / فصل بيستم- ساير آزمونهاي خانواده (29 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / کاربرد آزمونهای روانی / فصل بيست و يکم- شيوه هاي فرزندپروري با مريند (31 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / کاربرد آزمونهای روانی / آزمون خودسنجي (1) (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / کاربرد آزمونهای روانی / آزمون خودسنجي (2) (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / کاربرد آزمونهای روانی / آزمون خودسنجي نيمسال دوم 93-92 (29 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / کاربرد آزمونهای روانی / آزمون خودسنجي نيمسال اول 94-93 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روشهای تغییر و اصلاح رفتار / امتحانات 92-88 (260 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روشهای تغییر و اصلاح رفتار / فصل اول- مقدمه اي بر تغيير و اصلاح رفتار (49 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روشهای تغییر و اصلاح رفتار / فصل دوم- ثبت، روشها و سنجش رفتار (64 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روشهای تغییر و اصلاح رفتار / فصل سوم- مباني نظري تغيير و اصلاح رفتار (75 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روشهای تغییر و اصلاح رفتار / فصل چهارم- افزايش رفتارهاي مطلوب (46 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روشهای تغییر و اصلاح رفتار / فصل پنجم- ايجاد رفتارهاي تازه (36 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روشهای تغییر و اصلاح رفتار / فصل ششم- نگهداري رفتارهاي مطلوب (46 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روشهای تغییر و اصلاح رفتار / فصل هفتم- کاهش رفتارهاي نامطلوب (63 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روشهای تغییر و اصلاح رفتار / فصل هشتم- آموزش مهارتهاي رفتاري و مديريت خود (48 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روشهای تغییر و اصلاح رفتار / فصل نهم- تغيير رفتار شناختي (31 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روشهای تغییر و اصلاح رفتار / آزمون خودسنجي 1 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روشهای تغییر و اصلاح رفتار / آزمون خودسنجي 2 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روشهای تغییر و اصلاح رفتار / نیمسال اول 97-93 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روشهای تغییر و اصلاح رفتار / نیمسال دوم 97-93 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / انسان شناسی در اسلام / امتحانات 97-88 (268 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی بازی / امتحانات 97-88 (267 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی عمومی 1 / امتحانات 97-87 (351 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روان شناسی رشد 2 / امتحانات 97-87 (270 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی عمومی 2 / امتحانات 97-88 (280 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / جریان های فکری و عاطفی رایج در کودکان و نوجوانان / امتحانات 97-89 (350 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی رشد 1 / امتحانات 97-88 (298 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / متون زبان تخصصی / امتحانات 97-89 (301 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / مبانی جامعه شناسی- مفاهیم اساسی 1 / امتحانات 97-87 (670 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / جامعه شناسی انحرافات اجتماعی / امتحانات 97-88 (270 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / جامعه شناسی انحرافات اجتماعی / فصل اول- کليات (47 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / جامعه شناسی انحرافات اجتماعی / فصل دوم- معناي کجروي (112 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / جامعه شناسی انحرافات اجتماعی / فصل سوم- انواع انحرافات (51 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / جامعه شناسی انحرافات اجتماعی / فصل چهارم- عوامل انحرافات اجتماعي- رويکردها و ديدگاه ها (135 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / جامعه شناسی انحرافات اجتماعی / فصل پنجم- روشهاي مطالعه در جامعه شناسي انحرافات اجتماعي (46 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / جامعه شناسی انحرافات اجتماعی / فصل ششم- رابطه مسائل اجتماعي با انحرافات در ايران (37 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / جامعه شناسی انحرافات اجتماعی / فصل هفتم- نمونه هايي از انحرافات اجتماعي در ايران و جهان (62 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / جامعه شناسی انحرافات اجتماعی / آزمون خودسنجي نيمسال دوم 93 - 92 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / جامعه شناسی انحرافات اجتماعی / آزمون خودسنجي نيمسال اول 94 - 93 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / مبانی فلسفه 1 / امتحانات 97-88 (323 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی شخصیت / امتحانات 97-88 (453 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / بهداشت روانی / امتحانات 92-89 (358 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / بهداشت روانی / نیمسال اول 97-93 (40 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / فیزیولوژی اعصاب و غدد / امتحانات 92-87 (235 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / فیزیولوژی اعصاب و غدد / نیمسال اول 93 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / فیزیولوژی اعصاب و غدد / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / فیزیولوژی اعصاب و غدد / نیمسال دوم 97-93 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / آسیب شناسی روانی 2 / امتحانات 92-88 (340 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / آسیب شناسی روانی 2 / نیمسال اول 97-93 (40 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / آسیب شناسی روانی 1 / امتحانات 92-88 (272 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / آسیب شناسی روانی 1 / فصل  اول -تألیفی - مقدمه و نگاهی اجمالی به تاریخچه (66 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / آسیب شناسی روانی 1 / فصل اول -پیام نور- مقدمه و نگاهی اجمالی به تاریخچه (73 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / آسیب شناسی روانی 1 / فصل دوم -تألیفی- پارادایم های کنونی در آسیب شناسی روانی (83 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / آسیب شناسی روانی 1 / فصل دوم-  پیام نور- پارادایم های کنونی در آ سیب شناسی روانی (61 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / آسیب شناسی روانی 1 / فصل سوم -تألیفی - تشخیص و سنجش (45 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / آسیب شناسی روانی 1 / فصل سوم -پیام نور- تشخیص و سنجش (57 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / آسیب شناسی روانی 1 / فصل چهارم - تألیفی- اختلال های اضطرابی (92 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / آسیب شناسی روانی 1 / فصل چهارم - پیام نور- اختلال های اضطرابی (49 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / آسیب شناسی روانی 1 / فصل پنجم - تألیفی- اختلال های مرتبط با وسواس فکری - عملی و اختلال های مرتبط با آسیب (130 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / آسیب شناسی روانی 1 / فصل پنجم - پیام نور-اختلال های مرتبط با وسواس فکری - عملی و اختلال های مرتبط با آسیب (7 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / آسیب شناسی روانی 1 / فصل ششم- تألیفی- اختلال های گسستی و اختلال های مرتبط با نشانه بدنی (69 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / آسیب شناسی روانی 1 / فصل ششم - پیام نور- اختلال های گسستی و اختلال های مرتبط با نشانه بدنی (87 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / آسیب شناسی روانی 1 / آزمون خودسنجي نيمسال اول 95-94 (40 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / آسیب شناسی روانی 1 / نیمسال اول 97-93 (40 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روان شناسی اعتیاد / امتحانات 93-87 (380 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روان شناسی اعتیاد / نیمسال اول 94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روان شناسی اعتیاد / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روان شناسی اعتیاد / نیمسال اول 97-95 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / انگیزش و هیجان / امتحانات 93-89 (332 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / انگیزش و هیجان / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / احساس و ادراک / امتحانات 93-88 (368 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / احساس و ادراک / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی جنایی / امتحانات 97-87 (390 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی جنایی / فصل اول- تعاريف و مفاهيم روانشناسي جنايي (33 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی جنایی / فصل دوم- جرم به مثابه يک عمل ضداخلاقي (27 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی جنایی / فصل سوم- جرم در قلمرو مکاتب و نظريه ها (64 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی جنایی / فصل چهارم- جرايم نوپديد-فضاي مجازي و بزه رسانه اي (35 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی جنایی / فصل پنجم- ريشه ها و خاستگاههاي جرم و جنايت (49 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی جنایی / فصل ششم- اسلام و سياستهاي پيشگيرانه از جرم (18 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی جنایی / فصل هفتم-راهکارهاي حل مسئله اجتماعي در زمينه خشونت و ارتکاب جرم (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی جنایی / فصل هشتم- رويکردهاي پيشگيري در درمان (31 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی جنایی / آزمون خودسنجي نيمسال اول 92-91 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی جنایی / آزمون خودسنجي نيمسال دوم 92-91 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی جنایی / آزمون خودسنجي نيمسال دوم 93-92 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی جنایی / آزمون خودسنجي تابستان 93 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی جنایی / آزمون خودسنجي نيمسال اول 94-93 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی شخصیت (رشته روانشناسی) / امتحانات 97-88 (283 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی هوش و سنجش آن / امتحانات 93-87 (390 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی هوش و سنجش آن / تست های تالیفی فصل اول - کليات روانشناسي هوش (23 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی هوش و سنجش آن / خودآزمایی فصل اول - کليات روانشناسي هوش (7 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی هوش و سنجش آن / تست‌ های پیام‌نور فصل اول – کلیات روانشناسی هوش (8 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی هوش و سنجش آن / تست های تالیفی فصل دوم - نظریه‌های کلاسیک و الگوهای سلسله مراتبی (35 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی هوش و سنجش آن / خودآزمایی فصل دوم - نظریه‌های کلاسیک و الگوهای سلسله مراتبی (7 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی هوش و سنجش آن / تست‌ های پیام‌نور فصل دوم - نظریه‌های کلاسیک و الگوهای سلسله مراتبی (26 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی هوش و سنجش آن / تست های تالیفی فصل سوم - نظریه‌های تحولی (40 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی هوش و سنجش آن / خودآزمایی فصل سوم - نظریه‌های تحولی (5 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی هوش و سنجش آن / تست های پیام‌نور فصل سوم - نظریه‌های تحولی (3 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی هوش و سنجش آن / تست های تالیفی فصل چهارم- نظریه‌های معاصر (41 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی هوش و سنجش آن / خودآزمایی فصل چهارم -نظریه‌های معاصر (5 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی هوش و سنجش آن / تست های تالیفی فصل پنجم - نظریه‌های زیست‌شناختی و پردازش اطلاعات هوش (27 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی هوش و سنجش آن / خودآزمایی فصل پنجم - نظریه‌های زیست‌شناختی و پردازش اطلاعات هوش (5 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی هوش و سنجش آن / تست‌ های پیام‌نور فصل پنجم - نظریه‌های زیست‌شناختی و پردازش اطلاعات هوش (1 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی هوش و سنجش آن / تست های تالیفی فصل ششم - تفاوت‌های گروهی در هوش (20 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی هوش و سنجش آن / خودآزمایی فصل ششم - تفاوت‌های گروهی در هوش (5 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی هوش و سنجش آن / تست های تالیفی فصل هفتم - وراثت و محیط (21 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی هوش و سنجش آن / خودآزمایی فصل هفتم - وراثت و محیط (5 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی هوش و سنجش آن / تست های تالیفی فصل هشتم - فراشناخت و مؤلفه‌های اصلی آن (27 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی هوش و سنجش آن / خودآزمایی فصل هشتم - فراشناخت و مؤلفه‌های اصلی آن (6 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی هوش و سنجش آن / تست های تالیفی فصل نهم - خلاقیت و هوش (18 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی هوش و سنجش آن / خودآزمایی فصل نهم - خلاقیت و هوش (5 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی هوش و سنجش آن / تست‌ های پیام‌نور فصل نهم - خلاقیت و هوش (2 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی هوش و سنجش آن / تست های تالیفی فصل دهم - آزمون‌های انفرادی هوش (82 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی هوش و سنجش آن / خودآزمایی فصل دهم - آزمون‌های انفرادی هوش (8 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی هوش و سنجش آن / تست‌ های پیام‌نور فصل دهم - آزمون‌های انفرادی هوش (21 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی هوش و سنجش آن / تست های تالیفی فصل یازدهم- آزمون‌های گروهی هوش (54 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی هوش و سنجش آن / خودآزمایی فصل یازدهم - آزمون‌های گروهی هوش (6 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی هوش و سنجش آن / تست‌ های پیام‌نور فصل یازدهم - آزمون‌های گروهی هوش (13 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی هوش و سنجش آن / آزمون خودسنجي 1 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی هوش و سنجش آن / آزمون خودسنجي 2 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی هوش و سنجش آن / نیمسال دوم 97- 94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / مقدمات روانشناسی سلامت / امتحانات 97-89 (310 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی مرضی کودک / امتحانات 97-88 (382 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی مرضی کودک / فصل اول- تاريخچه و الگوهاي روانشناسي مرضي کودک (18 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی مرضی کودک / فصل دوم- سنجش و ارزيابي اختلالهاي رواني کودکان (14 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی مرضی کودک / فصل سوم- اختلالهاي مهارتهاي حرکتي ـ اختلال رشد هماهنگي (14 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی مرضی کودک / فصل چهارم- اختلالهاي ارتباطي (22 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی مرضی کودک / فصل پنجم- اختلالات اضطرابي (13 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی مرضی کودک / فصل ششم- اختلالات خلقي (14 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی مرضی کودک / فصل هفتم- اختلالات تغذيه (19 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی مرضی کودک / فصل هشتم- اختلالات خواب (10 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی مرضی کودک / فصل نهم- نارسايي‌هاي يادگيري (16 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی مرضی کودک / فصل دهم- نارساييهاي ذهني (17 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی مرضی کودک / فصل يازدهم- اختلالهاي دفع (10 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی مرضی کودک / فصل دوازدهم- اختلالات فراگير مربوط به رشد (18 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی مرضی کودک / فصل سيزدهم- اختلالات کمبود توجه و رفتار مخرب (20 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی مرضی کودک / آزمون خودسنجي (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روشها و فنون تدریس / امتحانات 97-89 (240 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن / امتحانات 93-88 (435 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن / ‌فصل اول - مقدمه‌ای بر تاریخچه و مکاتب روان‌شناسی (51 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن / خودآزمایی فصل اول - مقدمه‌ای بر تاریخچه و مکاتب روان‌شناسی (10 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن / فصل دوم - پایه‌های فلسفی علم روان‌شناسی؛ فیلسوفان یونانی (74 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن / خودآزمایی فصل دوم - پایه‌های فلسفی علم روان‌شناسی؛ فیلسوفان یونانی (10 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن / فصل سوم - پایه‌های فلسفی علم روان‌شناسی؛ فیلسوفان مسلمان (124 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن / خودآزمایی فصل سوم - پایه‌های فلسفی علم روان‌شناسی؛ فیلسوفان مسلمان (6 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن / فصل چهارم - فیلسوفان قرن‌های شانزدهم تا هجدهم اروپا؛ گذر بسوی روان‌شناسی جدید (91 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن / خودآزمایی فصل چهارم - فیلسوفان قرن‌های شانزدهم تا هجدهم اروپا؛ گذر بسوی روان‌شناسی جدید (10 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن / فصل پنجم - پايه هاي زيست شناسي علم روانشناسي (36 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن / خودآزمایی فصل پنجم - پايه هاي زيست شناسي علم روانشناسي (10 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن / فصل ششم - مکاتب و رویکردهای اولیه در روان شناسی (تداعی گرایی، اراده گرایی، ساختار گرایی، کارکردگرایی) (78 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن / خودآزمایی فصل ششم - مکاتب و رویکردهای اولیه در روان‌شناسی (تداعی گرایی، اراده گرایی، ساختارگرایی، کارکردگرایی) (10 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن / فصل هفتم - مکتب رفتارگرایی (120 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن / خودآزمایی فصل هفتم - مکتب رفتارگرایی (10 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن / فصل هشتم - روان‌شناسی گشتالت (38 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن / خودآزمایی فصل هشتم - روان‌شناسی گشتالت (10 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن / فصل نهم - روان تحلیل‌گری (83 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن / خودآزمایی فصل نهم - روان تحلیل‌گری (10 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن / فصل دهم - روان‌شناسی نیروی سوم (روان‌شناسی اگزیستانسیالیستی و انسان‌گرایی) (56 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن / خودآزمایی فصل دهم - روان‌شناسی نیروی سوم (روان‌شناسی اگزیستانسیالیستی و انسان گرایی) (10 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن / فصل یازدهم - روان‌شناسی شناختی (34 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن / خودآزمایی فصل یازدهم -روان‌شناسی شناختی (10 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن / فصل دوازدهم - روان‌شناسی زیستی (20 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن / خودآزمایی فصل دوازدهم - روان‌شناسی زیستی (9 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن / فصل سیزدهم -جریان‌های جدید در روان‌شناسی (18 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن / خودآزمایی فصل سیزدهم - جریان‌های جدید در روان‌شناسی (8 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن / آزمون خودسنجي (1) (40 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن / آزمون خودسنجي (2) (40 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی تجربی / امتحانات 93-88 (336 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی تجربی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی تجربی / نیمسال دوم 95-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی فیزیولوژیک / امتحانات 93-88 (388 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی فیزیولوژیک / نیمسال اول 97-94 (40 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی فیزیولوژیک / نیمسال دوم 97-94 (40 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / مقدمات نوروپسیکولوژی / امتحانات 97-88 (385 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / تفکر و زبان / امتحانات 97-87 (430 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / متون روان شناسی به زبان خارجه 1 / امتحانات 97-88 (320 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / متون روان شناسی به زبان خارجه 2 / امتحانات 97-89 (260 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / کاربرد کامپیوتر در روانشناسی SPSS / فصل اول - طراحی پژوهش (57 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / کاربرد کامپیوتر در روانشناسی SPSS / فصل دوم - آماده کردن دفترچه کدگذاری (16 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / کاربرد کامپیوتر در روانشناسی SPSS / فصل سوم - آشنایی با SPSS (44 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / کاربرد کامپیوتر در روانشناسی SPSS / فصل چهارم  - ایجاد فایل داده ها و وارد کردن داده ها (57 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / کاربرد کامپیوتر در روانشناسی SPSS / فصل پنجم -  بازبینی و تصحیح اشتباهات در داده ها (23 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / کاربرد کامپیوتر در روانشناسی SPSS / فصل ششم - آمار توصیفی (64 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / کاربرد کامپیوتر در روانشناسی SPSS / فصل هفتم - استفاده از نمودار برای بررسی و توصیف داده ها (47 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / کاربرد کامپیوتر در روانشناسی SPSS / فصل هشتم - آماده کردن داده های خام برای تحلیل های بعدی (41 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / کاربرد کامپیوتر در روانشناسی SPSS / فصل نهم - بررسی پایایی مقیاس ها (27 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / کاربرد کامپیوتر در روانشناسی SPSS / فصل دهم - انتخاب روش های آماری مناسب (36 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / کاربرد کامپیوتر در روانشناسی SPSS / فصل یازدهم - همبستگی (55 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / کاربرد کامپیوتر در روانشناسی SPSS / فصل دوازدهم - آزمون های t (65 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / کاربرد کامپیوتر در روانشناسی SPSS / فصل سیزدهم -  تحلیل واریانس یک طرفه (36 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / کاربرد کامپیوتر در روانشناسی SPSS / فصل چهاردهم - روشهای آماری غیرپارامتریک (40 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / کاربرد کامپیوتر در روانشناسی SPSS / آزمون جامع 1 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / کاربرد کامپیوتر در روانشناسی SPSS / آزمون جامع 2 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روان شناسی سلامت / فصل اول -  مقدمه‌ای بر روان‌شناسی سلامت (34 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روان شناسی سلامت / فصل دوم - نظریات رفتار سلامتی (48 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روان شناسی سلامت / فصل سوم - استرس و بیماری (48 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روان شناسی سلامت / فصل چهارم - حمایت اجتماعی چیست؟ (24 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روان شناسی سلامت / فصل پنجم - احساس کنترل و سلامتی (28 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روان شناسی سلامت / فصل ششم - شخصیت و سلامتی (43 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روان شناسی سلامت / فصل هفتم - غذا خوردن، ورزش و سلا‌‌متی (34 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روان شناسی سلامت / فصل هشتم - نشانه‌های بیماری (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روان شناسی سلامت / فصل نهم - سازگاری با بیماری مزمن (34 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روان شناسی سلامت / فصل دهم - مداخلات روان‌شناختی در بیماری‌های مزمن (25 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روان شناسی سلامت / آزمون خودسنجي نیمسال دوم 91-90 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روان شناسی سلامت / آزمون خودسنجي نیمسال اول 92-91 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روان شناسی سلامت / آزمون خودسنجی نیمسال دوم 92- 91 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روان شناسی سلامت / آزمون خودسنجی تابستان 1392 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روان شناسی سلامت / آزمون خودسنجی نیمسال اول 93- 92 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روان شناسی سلامت / آزمون خودسنجی نیمسال دوم 93- 92 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روان شناسی سلامت / آزمون خودسنجی تابستان 1393 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روان شناسی سلامت / آزمون خودسنجی نیمسال اول 94- 93 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روان شناسی سلامت / آزمون خودسنجی نیمسال دوم 94- 93 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روان شناسی سلامت / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روان شناسی سلامت / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روان شناسی راهنمایی و مشاوره / فصل اول - تألیفی - روان شناسی مشاوره و راهنمایی (55 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روان شناسی راهنمایی و مشاوره / فصل اول - پیام نور - روان شناسی مشاوره راهنمایی (20 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روان شناسی راهنمایی و مشاوره / فصل دوم - تألیفی - رویکردهای روان تحلیل گری (70 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روان شناسی راهنمایی و مشاوره / فصل دوم - پیام نور - رویکردهای روان تحلیل گری (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روان شناسی راهنمایی و مشاوره / فصل سوم - تألیفی - رویکردهای رفتاری (37 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روان شناسی راهنمایی و مشاوره / فصل سوم - پیام نور - رویکردهای رفتاری (18 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روان شناسی راهنمایی و مشاوره / فصل چهارم - تألیفی - رویکردهای شناختی و شناختی - رفتاری مشاوره (28 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روان شناسی راهنمایی و مشاوره / فصل چهارم - پیام نور - رویکردهای شناختی و شناختی - رفتاری مشاوره (13 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روان شناسی راهنمایی و مشاوره / فصل پنجم - تألیفی - رویکردهای عاطفی (25 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روان شناسی راهنمایی و مشاوره / فصل پنجم - پیام نور - رویکردهای عاطفی (13 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روان شناسی راهنمایی و مشاوره / فصل ششم - تألیفی - تشخیص، سنجش و درمان (57 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روان شناسی راهنمایی و مشاوره / فصل ششم - پیام نور - تشخیص، سنجش و درمان (8 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روان شناسی راهنمایی و مشاوره / فصل هفتم - تألیفی - راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی (34 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روان شناسی راهنمایی و مشاوره / فصل هفتم - پیام نور - راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی (16 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روان شناسی راهنمایی و مشاوره / فصل هشتم - تألیفی - راهنمایی و مشاوره افراد با ویژگی ها و مشکلات خاص (25 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روان شناسی راهنمایی و مشاوره / آزمون خودسنجی نیمسال اول 94_93 (23 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روان شناسی راهنمایی و مشاوره / آزمون خودسنجی نیمسال دوم 94_93 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روان شناسی راهنمایی و مشاوره / آزمون خودسنجی نیمسال اول 95_94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / پویایی گروه / نیمسال اول 93 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / پویایی گروه / نیمسال دوم 93 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / پویایی گروه / تابستان 94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / پویایی گروه / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / پویایی گروه / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان / نیمسال اول 93 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / فناوری اطلاعات در روانشناسی / نیمسال اول 93 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / فناوری اطلاعات در روانشناسی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / فناوری اطلاعات در روانشناسی / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / فلسفه علم روانشناسی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / فلسفه علم روانشناسی / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / معرفت شناسی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / معرفت شناسی / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / علوم اعصاب شناختی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / علوم اعصاب شناختی / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / مبانی جامعه شناسی / نیمسال اول 97-94 (39 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / مباحث اساسی در روانشناسی 2 / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / نظریه ها و فنون مشاوره و روان درمانی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روش تحقیق (کمی وکیفی) / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روش تحقیق (کمی وکیفی) / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / آموزه های روانشناختی در حدیث / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / آموزه های روانشناختی در قرآن / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / انسان از دیدگاه اسلام / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی اجتماعی کاربردی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / آزمونهای روانشناختی 1 / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی خانواده / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی دین / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی سیاسی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی صنعتی - سازمانی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی صنعتی - سازمانی / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی تحولی 2 / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / آمار استنباطی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / آسیب شناسی اجتماعی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / آسیب شناسی اجتماعی / نیمسال اول 93 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / آسیب شناسی اجتماعی / تابستان 94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / آسیب شناسی اجتماعی / نیمسال دوم 97-93 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / آشنایی با فلسفه اسلامی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی تحولی 1 / نیمسال اول 97-94 (40 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / آمار توصیفی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی یادگیری / نیمسال اول 97-94 (40 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی تربیتی / نیمسال اول 97-94 (40 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی تربیتی / نیمسال دوم 97-94 (40 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی شخصیت (نظریه ها و مفاهیم) / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی شخصیت (نظریه ها و مفاهیم) / نیمسال دوم 97-94 (40 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / مباحث اساسی در روانشناسی 1 / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / مباحث اساسی در روانشناسی 1 / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / متون روانشناسی 2 / نیمسال دوم 97-94 (40 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / مبانی مشاوره و راهنمایی / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال

تعداد کل تست ها: 22386 (در 312 بسته و 75 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 5220000 و با تخفیف: 3132000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  3132000  ریال


خرید آنلاین