بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • کارشناسی پیام نور-علوم تربیتی / روانشناسی یادگیری نظریه ها و مفاهیم / امتحانات 97-88 (375 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم تربیتی / علم النفس - روانشناسی از دیدگاه دانشمندان اسلامی / امتحانات 97-88 (299 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم تربیتی / کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی / امتحانات 97-88 (224 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم تربیتی / اخلاق اسلامی / امتحانات 97-88 (240 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم تربیتی / اصول برنامه ریزی درسی / امتحانات 97-88 (352 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم تربیتی / مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی / امتحانات 97-88 (288 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم تربیتی / نهاد خانواده در اسلام و ایران / امتحانات 97-90 (210 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم تربیتی / اصول و فنون راهنمایی و مشاوره خانواده / امتحانات 97-89 (215 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم تربیتی / روان سنجی / امتحانات 97-88 (292 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم تربیتی / روانشناسی اجتماعی / امتحانات 97-88 (361 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم تربیتی / روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی / امتحانات 97-88 (310 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم تربیتی / کاربرد آزمونهای روانی / امتحانات 97-89 (260 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم تربیتی / مقدمات تکنولوژی آموزشی / امتحانات 97-87 (310 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم تربیتی / اصول مدیریت آموزشی / امتحانات 97-88 (436 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم تربیتی / روان شناسی اجتماعی در تعلیم و تربیت / امتحانات 97-87 (264 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم تربیتی / روشهای تغییر و اصلاح رفتار / امتحانات 97-88 (260 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم تربیتی / انسان شناسی در اسلام / امتحانات 97-88 (268 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم تربیتی / روانشناسی بازی / امتحانات 97-88 (267 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم تربیتی / روانشناسی عمومی 1 / امتحانات 97-87 (351 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم تربیتی / اختلالات یادگیری / امتحانات 97-88 (412 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم تربیتی / اصول برنامه ریزی آموزشی / امتحانات 97-87 (362 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم تربیتی / اصول و مبانی آموزش و پرورش / امتحانات 97-88 (232 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم تربیتی / آموزش بزرگسالان / امتحانات 97-88 (310 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم تربیتی / بهداشت عمومی / امتحانات 97-88 (257 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم تربیتی / بهداشت مدارس / امتحانات 97-88 (240 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم تربیتی / جامعه شناسی آموزش و پرورش / امتحانات 97-88 (368 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم تربیتی / خانواده نابسامان / امتحانات 97-88 (324 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم تربیتی / درآمدی بر نقش ادبیات در مدارس / امتحانات 97-89 (252 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم تربیتی / راهنمایی تحصیلی و شغلی / امتحانات 97-88 (326 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم تربیتی / سازمان و قوانین آموزش وپرورش ایران / امتحانات 97-87 (234 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم تربیتی / فلسفه آموزش و پرورش / امتحانات 97-88 (310 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم تربیتی / فن آوری آموزشی / امتحانات 97-89 (236 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم تربیتی / قصه گویی و نمایش خلاق / امتحانات 97-89 (209 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم تربیتی / مبانی امور مالی و تنظیم بودجه در آموزش و پرورش / امتحانات 97-88 (390 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم تربیتی / مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره / امتحانات 97-89 (258 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم تربیتی / مدیریت اسلامی / امتحانات 97-87 (410 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم تربیتی / مدیریت آموزشی / امتحانات 97-88 (270 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم تربیتی / مدیریت کتابخانه / امتحانات 97-89 (237 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم تربیتی / مسائل نوجوانان و جوانان / امتحانات 97-88 (302 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم تربیتی / مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی / امتحانات 97-89 (322 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم تربیتی / روابط انسانی در سازمان های آموزشی / امتحانات 97-87 (319 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم تربیتی / نظارت و راهنمایی تعلیماتی / امتحانات 97-88 (300 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم تربیتی / روان شناسی رشد 2 / امتحانات 97-87 (270 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم تربیتی / روانشناسی عمومی 2 / امتحانات 97-88 (280 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم تربیتی / جریان های فکری و عاطفی رایج در کودکان و نوجوانان / امتحانات 97-89 (350 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم تربیتی / روش تحقیق در علوم تربیتی / امتحانات 97-87 (266 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم تربیتی / روش تدریس مهارت خواندن در دبستان / امتحانات 97-89 (230 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم تربیتی / روشهای ارزشیابی آموزشی / امتحانات 97-88 (385 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم تربیتی / روانشناسی زبان / امتحانات 97-89 (300 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم تربیتی / روانشناسی رشد 1 / امتحانات 97-88 (298 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم تربیتی / متون زبان تخصصی / امتحانات 97-89 (301 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم تربیتی / متون زبان خارجه در مدیریت آموزشی / امتحانات 97-87 (244 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم تربیتی / متون زبان خارجی در برنامه ریزی آموزشی درسی / امتحانات 97-88 (322 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم تربیتی / تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران / امتحانات 97-87 (270 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم تربیتی / مبانی جامعه شناسی- مفاهیم اساسی 1 / امتحانات 97-87 (550 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم تربیتی / جامعه شناسی انحرافات اجتماعی / امتحانات 97-88 (270 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم تربیتی / مبانی فلسفه 1 / امتحانات 97-88 (323 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم تربیتی / سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی / امتحانات 97-87 (301 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم تربیتی / روانشناسی شخصیت / امتحانات 97-88 (453 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم تربیتی / روان شناسی عمومی / امتحانات 97-88 (432 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم تربیتی / آسیب شناسی روانی 1 / امتحانات 97-88 (272 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم تربیتی / آسیب شناسی روانی 2 / امتحانات 97-88 (340 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم تربیتی / فیزیولوژی اعصاب و غدد / امتحانات 97-87 (235 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم تربیتی / روشها و فنون تدریس / امتحانات 97-89 (240 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم تربیتی / آموزش و پرورش تطبیقی / امتحانات 97-89 (245 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم تربیتی / متون زبان تخصصی پیش دبستانی و دبستانی / امتحانات 97-89 (210 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم تربیتی / مدیریت مراکز پیش دبستانی و دبستانی / امتحانات 97-89 (220 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم تربیتی / حرکات ورزشی و سرودهای خاص / امتحانات 92 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم تربیتی / روانشناسی آموزش خواندن / امتحانات 92 (60 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم تربیتی / آشنایی با مفاهیم و روش تدریس ریاضیات / امتحانات 92 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم تربیتی / مبانی جامعه شناسی / امتحانات 97-90 (90 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-علوم تربیتی / کلیات علم اقتصاد / امتحانات 97-88 (85 تست) - قیمت: 10000 ریال

تعداد کل تست ها: 20364 (در 72 بسته و 72 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 4070000 و با تخفیف: 2646000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  2646000  ریال


خرید آنلاین