بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی فیزیولوژیک / امتحانات 93-88(388) - 60000ریال
  • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی فیزیولوژیک / نیمسال اول 97-94(40) - 10000ریال
  • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی فیزیولوژیک / نیمسال دوم 97-94(40) - 10000ریال

تعداد کل تست ها: 468 (در 3 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 80000 و با تخفیف: 72000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  72000  ریال


خرید آنلاین