بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی تجربی / امتحانات 93-88(336) - 60000ریال
  • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی تجربی / نیمسال اول 97-94(30) - 10000ریال
  • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی تجربی / نیمسال دوم 95-94(30) - 10000ریال

تعداد کل تست ها: 396 (در 3 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 80000 و با تخفیف: 72000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  72000  ریال


خرید آنلاین