بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن / امتحانات 93-88(435) - 60000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن / ‌فصل اول - مقدمه‌ای بر تاریخچه و مکاتب روان‌شناسی(51) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن / خودآزمایی فصل اول - مقدمه‌ای بر تاریخچه و مکاتب روان‌شناسی(10) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن / فصل دوم - پایه‌های فلسفی علم روان‌شناسی؛ فیلسوفان یونانی(74) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن / خودآزمایی فصل دوم - پایه‌های فلسفی علم روان‌شناسی؛ فیلسوفان یونانی(10) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن / فصل سوم - پایه‌های فلسفی علم روان‌شناسی؛ فیلسوفان مسلمان(124) - 30000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن / خودآزمایی فصل سوم - پایه‌های فلسفی علم روان‌شناسی؛ فیلسوفان مسلمان(6) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن / فصل چهارم - فیلسوفان قرن‌های شانزدهم تا هجدهم اروپا؛ گذر بسوی روان‌شناسی جدید(91) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن / خودآزمایی فصل چهارم - فیلسوفان قرن‌های شانزدهم تا هجدهم اروپا؛ گذر بسوی روان‌شناسی جدید(10) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن / فصل پنجم - پايه هاي زيست شناسي علم روانشناسي(36) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن / خودآزمایی فصل پنجم - پايه هاي زيست شناسي علم روانشناسي(10) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن / فصل ششم - مکاتب و رویکردهای اولیه در روان شناسی (تداعی گرایی، اراده گرایی، ساختار گرایی، کارکردگرایی)(78) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن / خودآزمایی فصل ششم - مکاتب و رویکردهای اولیه در روان‌شناسی (تداعی گرایی، اراده گرایی، ساختارگرایی، کارکردگرایی)(10) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن / فصل هفتم - مکتب رفتارگرایی(120) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن / خودآزمایی فصل هفتم - مکتب رفتارگرایی(10) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن / فصل هشتم - روان‌شناسی گشتالت(38) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن / خودآزمایی فصل هشتم - روان‌شناسی گشتالت(10) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن / فصل نهم - روان تحلیل‌گری(83) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن / خودآزمایی فصل نهم - روان تحلیل‌گری(10) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن / فصل دهم - روان‌شناسی نیروی سوم (روان‌شناسی اگزیستانسیالیستی و انسان‌گرایی)(56) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن / خودآزمایی فصل دهم - روان‌شناسی نیروی سوم (روان‌شناسی اگزیستانسیالیستی و انسان گرایی)(10) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن / فصل یازدهم - روان‌شناسی شناختی(34) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن / خودآزمایی فصل یازدهم -روان‌شناسی شناختی(10) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن / فصل دوازدهم - روان‌شناسی زیستی(20) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن / خودآزمایی فصل دوازدهم - روان‌شناسی زیستی(9) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن / فصل سیزدهم -جریان‌های جدید در روان‌شناسی(18) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن / خودآزمایی فصل سیزدهم - جریان‌های جدید در روان‌شناسی(8) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن / آزمون خودسنجي (1)(40) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن / آزمون خودسنجي (2)(40) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / تاریخ و مکاتب در روانشناسی و نقد آن / نیمسال اول 97-94(30) - 10000ریال

تعداد کل تست ها: 1491 (در 30 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 370000 و با تخفیف: 278000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  278000  ریال


خرید آنلاین