بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • آزمونهای مهارتی عمومی-آزمون فنی حرفه ای / ICDL 1,2 / بسته 1 (190 تست) - قیمت: 30000 ریال
  • آزمونهای مهارتی عمومی-آزمون فنی حرفه ای / آرایش و پیرایش زنانه / بسته 1 (760 تست) - قیمت: 45000 ریال
  • آزمونهای مهارتی عمومی-آزمون فنی حرفه ای / کارآفرینی / بسته 1 (201 تست) - قیمت: 30000 ریال

تعداد کل تست ها: 1151 (در 3 بسته و 3 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 105000 و با تخفیف: 94000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  94000  ریال


خرید آنلاین