بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • کارشناسی پیام نور-مدیریت بازرگانی / زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت / امتحانات 93-88(270) - 60000ریال
  • کارشناسی پیام نور-مدیریت بازرگانی / زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت / نیمسال دوم 94(30) - 10000ریال
  • کارشناسی پیام نور-مدیریت بازرگانی / زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت / نیمسال اول 97-94(30) - 10000ریال
  • کارشناسی پیام نور-مدیریت بازرگانی / زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت / نیمسال دوم 97-95(30) - 10000ریال

تعداد کل تست ها: 360 (در 4 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 90000 و با تخفیف: 81000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  81000  ریال


خرید آنلاین