بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • کارشناسی پیام نور-مدیریت صنعتی / آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 / امتحانات 92-88(323) - 60000ریال
  • کارشناسی پیام نور-مدیریت صنعتی / آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 / نیمسال اول 97-93(40) - 10000ریال

تعداد کل تست ها: 363 (در 2 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 70000 و با تخفیف: 63000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  63000  ریال


خرید آنلاین