بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / حرکت شناسی ورزشی / امتحانات 92-88(270) - 30000ریال
  • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / حرکت شناسی ورزشی / نیمسال اول 97-93(30) - 6000ریال

تعداد کل تست ها: 300 (در 2 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 36000 و با تخفیف: 32000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  32000  ریال


خرید آنلاین