بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی هوش و سنجش آن / امتحانات 93-87(390) - 60000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی هوش و سنجش آن / تست های تالیفی فصل اول - کليات روانشناسي هوش(23) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی هوش و سنجش آن / خودآزمایی فصل اول - کليات روانشناسي هوش(7) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی هوش و سنجش آن / تست‌ های پیام‌نور فصل اول – کلیات روانشناسی هوش(8) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی هوش و سنجش آن / تست های تالیفی فصل دوم - نظریه‌های کلاسیک و الگوهای سلسله مراتبی(35) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی هوش و سنجش آن / خودآزمایی فصل دوم - نظریه‌های کلاسیک و الگوهای سلسله مراتبی(7) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی هوش و سنجش آن / تست‌ های پیام‌نور فصل دوم - نظریه‌های کلاسیک و الگوهای سلسله مراتبی(26) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی هوش و سنجش آن / تست های تالیفی فصل سوم - نظریه‌های تحولی(40) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی هوش و سنجش آن / خودآزمایی فصل سوم - نظریه‌های تحولی(5) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی هوش و سنجش آن / تست های پیام‌نور فصل سوم - نظریه‌های تحولی(3) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی هوش و سنجش آن / تست های تالیفی فصل چهارم- نظریه‌های معاصر(41) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی هوش و سنجش آن / خودآزمایی فصل چهارم -نظریه‌های معاصر(5) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی هوش و سنجش آن / تست های تالیفی فصل پنجم - نظریه‌های زیست‌شناختی و پردازش اطلاعات هوش(27) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی هوش و سنجش آن / خودآزمایی فصل پنجم - نظریه‌های زیست‌شناختی و پردازش اطلاعات هوش(5) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی هوش و سنجش آن / تست‌ های پیام‌نور فصل پنجم - نظریه‌های زیست‌شناختی و پردازش اطلاعات هوش(1) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی هوش و سنجش آن / تست های تالیفی فصل ششم - تفاوت‌های گروهی در هوش(20) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی هوش و سنجش آن / خودآزمایی فصل ششم - تفاوت‌های گروهی در هوش(5) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی هوش و سنجش آن / تست های تالیفی فصل هفتم - وراثت و محیط(21) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی هوش و سنجش آن / خودآزمایی فصل هفتم - وراثت و محیط(5) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی هوش و سنجش آن / تست های تالیفی فصل هشتم - فراشناخت و مؤلفه‌های اصلی آن(27) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی هوش و سنجش آن / خودآزمایی فصل هشتم - فراشناخت و مؤلفه‌های اصلی آن(6) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی هوش و سنجش آن / تست های تالیفی فصل نهم - خلاقیت و هوش(18) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی هوش و سنجش آن / خودآزمایی فصل نهم - خلاقیت و هوش(5) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی هوش و سنجش آن / تست‌ های پیام‌نور فصل نهم - خلاقیت و هوش(2) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی هوش و سنجش آن / تست های تالیفی فصل دهم - آزمون‌های انفرادی هوش(82) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی هوش و سنجش آن / خودآزمایی فصل دهم - آزمون‌های انفرادی هوش(8) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی هوش و سنجش آن / تست‌ های پیام‌نور فصل دهم - آزمون‌های انفرادی هوش(21) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی هوش و سنجش آن / تست های تالیفی فصل یازدهم- آزمون‌های گروهی هوش(54) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی هوش و سنجش آن / خودآزمایی فصل یازدهم - آزمون‌های گروهی هوش(6) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی هوش و سنجش آن / تست‌ های پیام‌نور فصل یازدهم - آزمون‌های گروهی هوش(13) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی هوش و سنجش آن / آزمون خودسنجي 1(30) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی هوش و سنجش آن / آزمون خودسنجي 2(30) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی هوش و سنجش آن / نیمسال دوم 97- 94(30) - 10000ریال

تعداد کل تست ها: 1006 (در 33 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 380000 و با تخفیف: 266000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  266000  ریال


خرید آنلاین