بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی جنایی / امتحانات 97-87(390) - 60000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی جنایی / فصل اول- تعاريف و مفاهيم روانشناسي جنايي(33) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی جنایی / فصل دوم- جرم به مثابه يک عمل ضداخلاقي(27) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی جنایی / فصل سوم- جرم در قلمرو مکاتب و نظريه ها(64) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی جنایی / فصل چهارم- جرايم نوپديد-فضاي مجازي و بزه رسانه اي(35) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی جنایی / فصل پنجم- ريشه ها و خاستگاههاي جرم و جنايت(49) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی جنایی / فصل ششم- اسلام و سياستهاي پيشگيرانه از جرم(18) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی جنایی / فصل هفتم-راهکارهاي حل مسئله اجتماعي در زمينه خشونت و ارتکاب جرم(30) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی جنایی / فصل هشتم- رويکردهاي پيشگيري در درمان(31) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی جنایی / آزمون خودسنجي نيمسال اول 92-91(30) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی جنایی / آزمون خودسنجي نيمسال دوم 92-91(30) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی جنایی / آزمون خودسنجي نيمسال دوم 93-92(30) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی جنایی / آزمون خودسنجي تابستان 93(30) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / روانشناسی جنایی / آزمون خودسنجي نيمسال اول 94-93(30) - 10000ریال

تعداد کل تست ها: 827 (در 14 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 190000 و با تخفیف: 152000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  152000  ریال


خرید آنلاین