بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / دستور زبان فارسی 2 / امتحانات 93-89(290) - 40000ریال
  • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / دستور زبان فارسی 2 / نیمسال اول 97-94(30) - 10000ریال
  • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / دستور زبان فارسی 2 / نیمسال دوم 97-94(30) - 10000ریال

تعداد کل تست ها: 350 (در 3 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 60000 و با تخفیف: 54000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  54000  ریال


خرید آنلاین