بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / آسیب شناسی روانی 1 / امتحانات 92-88(272) - 60000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / آسیب شناسی روانی 1 / فصل  اول -تألیفی - مقدمه و نگاهی اجمالی به تاریخچه(66) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / آسیب شناسی روانی 1 / فصل اول -پیام نور- مقدمه و نگاهی اجمالی به تاریخچه(73) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / آسیب شناسی روانی 1 / فصل دوم -تألیفی- پارادایم های کنونی در آسیب شناسی روانی(83) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / آسیب شناسی روانی 1 / فصل دوم-  پیام نور- پارادایم های کنونی در آ سیب شناسی روانی(61) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / آسیب شناسی روانی 1 / فصل سوم -تألیفی - تشخیص و سنجش(45) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / آسیب شناسی روانی 1 / فصل سوم -پیام نور- تشخیص و سنجش(57) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / آسیب شناسی روانی 1 / فصل چهارم - تألیفی- اختلال های اضطرابی(92) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / آسیب شناسی روانی 1 / فصل چهارم - پیام نور- اختلال های اضطرابی(49) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / آسیب شناسی روانی 1 / فصل پنجم - تألیفی- اختلال های مرتبط با وسواس فکری - عملی و اختلال های مرتبط با آسیب(130) - 30000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / آسیب شناسی روانی 1 / فصل پنجم - پیام نور-اختلال های مرتبط با وسواس فکری - عملی و اختلال های مرتبط با آسیب(7) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / آسیب شناسی روانی 1 / فصل ششم- تألیفی- اختلال های گسستی و اختلال های مرتبط با نشانه بدنی(69) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / آسیب شناسی روانی 1 / فصل ششم - پیام نور- اختلال های گسستی و اختلال های مرتبط با نشانه بدنی(87) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / آسیب شناسی روانی 1 / آزمون خودسنجي نيمسال اول 95-94(40) - 10000ریال
 • کارشناسی پیام نور-روانشناسی / آسیب شناسی روانی 1 / نیمسال اول 97-93(40) - 10000ریال

تعداد کل تست ها: 1171 (در 15 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 220000 و با تخفیف: 176000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  176000  ریال


خرید آنلاین