بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-مدیریت نساجی / دروس تخصصی / امتحانات 94-86 (470 تست) - قیمت: 30000 ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-مدیریت نساجی / دروس تخصصی / امتحانات 95 (50 تست) - قیمت: 15000 ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-مدیریت نساجی / ریاضیات و آمار / امتحانات 94-86 (210 تست) - قیمت: 20000 ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-مدیریت نساجی / ریاضیات و آمار / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-مدیریت نساجی / مباحث مدیریت / امتحانات 94-86 (188 تست) - قیمت: 20000 ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-مدیریت نساجی / مباحث مدیریت / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-مدیریت نساجی / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال

تعداد کل تست ها: 988 (در 7 بسته و 4 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 112000 و با تخفیف: 95000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  95000  ریال


خرید آنلاین