بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) / امتحانات 93-89 علوم پایه (300 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) / نیمسال اول 93 علوم انسانی (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) / نیمسال اول 97-94 علوم انسانی (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) / نیمسال اول 97-94 علوم پایه (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آیین زندگی (اخلاق کاربردی) / امتحانات 93-88 علوم انسانی (412 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آیین زندگی (اخلاق کاربردی) / تست‌های تألیفی مقدمه - معنا شناسی اخلاق و علم اخلاق (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آیین زندگی (اخلاق کاربردی) / تست‌های مقدمه - معنا شناسی اخلاق و علم اخلاق (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آیین زندگی (اخلاق کاربردی) / تست‌های تألیفی فصل اول - اخلاق دانش‌اندوزی (16 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آیین زندگی (اخلاق کاربردی) / خودآزمایی فصل اول - اخلاق دانش‌اندوزی (8 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آیین زندگی (اخلاق کاربردی) / تست‌های فصل اول - اخلاق دانش‌اندوزی (36 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آیین زندگی (اخلاق کاربردی) / تست‌‌های تألیفی فصل دوم - اخلاق پژوهش (8 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آیین زندگی (اخلاق کاربردی) / خودآزمایی فصل دوم - اخلاق پژوهش (7 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آیین زندگی (اخلاق کاربردی) / تست‌‌های فصل دوم - اخلاق پژوهش (32 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آیین زندگی (اخلاق کاربردی) / تست‌های تألیفی فصل سوم - اخلاق نقد(شیوه‌های اخلاقی مواجهه با اندیشه‌ها) (11 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آیین زندگی (اخلاق کاربردی) / خودآزمایی فصل سوم - اخلاق نقد(شیوه‌های اخلاقی مواجهه با اندیشه‌ها) (6 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آیین زندگی (اخلاق کاربردی) / تست‌های فصل سوم - اخلاق نقد(شیوه‌های اخلاقی مواجهه با اندیشه‌ها) (22 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آیین زندگی (اخلاق کاربردی) / تست‌های تألیفی فصل چهارم -اخلاق معیشت (8 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آیین زندگی (اخلاق کاربردی) / خودآزمایی فصل چهارم - اخلاق معیشت (6 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آیین زندگی (اخلاق کاربردی) / تست‌های فصل چهارم - اخلاق معیشت (27 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آیین زندگی (اخلاق کاربردی) / تست‌های تألیفی فصل پنجم -اخلاق معاشرت (13 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آیین زندگی (اخلاق کاربردی) / خودآزمایی فصل پنجم - اخلاق معاشرت (12 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آیین زندگی (اخلاق کاربردی) / تست‌های فصل پنجم - اخلاق معاشرت (52 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آیین زندگی (اخلاق کاربردی) / تست‌های تألیفی فصل ششم - اخلاق جنسی (14 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آیین زندگی (اخلاق کاربردی) / خودآزمایی فصل ششم - اخلاق جنسی (10 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آیین زندگی (اخلاق کاربردی) / تست‌های فصل ششم - اخلاق جنسی (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آیین زندگی (اخلاق کاربردی) / تست‌های تألیفی فصل هفتم - اخلاق سیاست (اخلاق زمامداری) (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آیین زندگی (اخلاق کاربردی) / خودآزمایی فصل هفتم - اخلاق سیاست(اخلاق زمامداری) (8 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آیین زندگی (اخلاق کاربردی) / تست‌های فصل هفتم -اخلاق سیاست(اخلاق زمامداری) (37 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آیین زندگی (اخلاق کاربردی) / تست‌های تألیفی فصل هشتم - اخلاق مناظره و گفتگوی علمی (5 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آیین زندگی (اخلاق کاربردی) / خودآزمایی فصل هشتم - اخلاق مناظره و گفتگوی علمی (6 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آیین زندگی (اخلاق کاربردی) / تست‌های فصل هشتم - اخلاق مناظره و گفتگوی علمی (16 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آیین زندگی (اخلاق کاربردی) / آزمون خودسنجي نيمسال اول 93-92 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آیین زندگی (اخلاق کاربردی) / آزمون خودسنجي نيمسال دوم 93-92 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آیین زندگی (اخلاق کاربردی) / آزمون خودسنجی نیمسال اول 94-93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آیین زندگی (اخلاق کاربردی) / نیمسال اول 97-93 علوم پایه (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آیین زندگی (اخلاق کاربردی) / نیمسال دوم 97- 93 علوم پایه (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آیین زندگی (اخلاق کاربردی) / نیمسال اول 97-94 علوم انسانی (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آیین زندگی (اخلاق کاربردی) / نیمسال دوم 97-94 علوم انسانی (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / جمعیت و تنظیم خانواده / امتحانات 97-89 (294 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تربیت بدنی 1 / امتحانات 92-89 (269 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تربیت بدنی 1 / امتحانات 97-88 علوم پایه (375 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی قرآن کریم / امتحانات 93-89 علوم پایه (360 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی قرآن کریم / مقدمه (19 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی قرآن کریم / فصل اول - اوصاف و ویژگی های قرآن (36 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی قرآن کریم / خودآزمایی فصل اول - اوصاف و ویژگی های قرآن (16 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی قرآن کریم / فصل دوم- راز و نیاز با خدا (52 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی قرآن کریم / خودآزمایی فصل دوم - راز و نیاز با خدا (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی قرآن کریم / فصل سوم-  تفسیر سوره های حمد، توحید، قدر (51 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی قرآن کریم / خودآزمایی فصل سوم - تفسیر سوره های حمد، توحید، قدر (17 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی قرآن کریم / فصل چهارم- روابط اجتماعی (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی قرآن کریم / خودآزمایی فصل چهارم- روابط اجتماعی (18 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی قرآن کریم / فصل پنجم - ازدواج (29 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی قرآن کریم / خودآزمایی فصل پنجم - ازدواج (15 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی قرآن کریم / فصل ششم - روابط اقتصادی (32 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی قرآن کریم / خودآزمایی فصل ششم - روابط اقتصادی (17 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی قرآن کریم / فصل هفتم - جهان های دیگر (44 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی قرآن کریم / خودآزمایی فصل هفتم - جهان های دیگر (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی قرآن کریم / آزمون خودسنجی1 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی قرآن کریم / آزمون خودسنجی2 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی قرآن کریم / آزمون خودسنجی3 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی قرآن کریم / آزمون خودسنجی4 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی قرآن کریم / آزمون خودسنجي نیمسال اول 92-91 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی قرآن کریم / آزمون خودسنجي نیمسال‌ دوم 92-91 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی قرآن کریم / آزمون خودسنجي نیمسال اول 93-92 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی قرآن کریم / آزمون خودسنجي نیمسال دوم 93-92 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی قرآن کریم / نیمسال اول 94 علوم پایه (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی قرآن کریم / نیمسال دوم 94-93علوم پایه (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی قرآن کریم / نیمسال اول 94 - 93 علوم انسانی (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی قرآن کریم / نیمسال دوم 94-93 علوم انسانی (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی قرآن کریم / نیمسال اول 95-94 علوم انسانی (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی قرآن کریم / نیمسال اول 97-95 علوم پایه (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / مبانی تاریخ اجتماعی ایران / امتحانات 97-89 (203 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی نهج البلاغه / امتحانات 92-87 (240 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی نهج البلاغه / امتحانات 93-89 علوم انسانی (356 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی نهج البلاغه / فصل اول - آشنایی با نهج البلاغه (34 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی نهج البلاغه / خودآزمایی فصل اول - آشنایی با نهج البلاغه (10 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی نهج البلاغه / فصل دوم - خداشناسی (15 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی نهج البلاغه / خودآزمایی فصل دوم - خداشناسی (11 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی نهج البلاغه / فصل سوم - پیامبری و پیشوایی (15 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی نهج البلاغه / خودآزمایی فصل سوم  - پیامبری و پیشوایی (10 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی نهج البلاغه / فصل چهارم - حقوق شناسی (23 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی نهج البلاغه / خودآزمایی فصل چهارم - حقوق شناسی (11 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی نهج البلاغه / فصل پنجم - اندیشه سیاسی (15 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی نهج البلاغه / خودآزمایی فصل پنجم - اندیشه سیاسی (12 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی نهج البلاغه / فصل ششم - سیره سیاسی (53 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی نهج البلاغه / خودآزمایی فصل ششم - سیره سیاسی (12 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی نهج البلاغه / فصل هفتم - کمالات انسانی (56 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی نهج البلاغه / خودآزمایی فصل هفتم - کمالات انسانی (12 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی نهج البلاغه / آزمون خودسنجي نیمسال اول 92-91 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی نهج البلاغه / آزمون خودسنجي نیمسال دوم 92-91 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی نهج البلاغه / نیمسال اول 97-93علوم پایه (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی نهج البلاغه / نیمسال دوم 97-93علوم پایه (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی نهج البلاغه / نیمسال اول 97-94 علوم انسانی (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تفسیر موضوعی نهج البلاغه / نیمسال دوم 97-94 علوم انسانی (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تربیت بدنی 2 / امتحانات 97-91 علوم پایه (239 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / انقلاب اسلامی ایران / امتحانات 93-88 علوم پایه (420 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / انقلاب اسلامی ایران / نیمسال اول 97-94علوم پایه (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / انقلاب اسلامی ایران / نیمسال دوم 97-94علوم پایه (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / انقلاب اسلامی ایران / نیمسال اول 94-93 علوم انسانی (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / انقلاب اسلامی ایران / نیمسال دوم 97-95 علوم انسانی (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / انقلاب اسلامی ایران / نیمسال اول 97-95 علوم انسانی (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / فرهنگ و تمدن اسلام و ایران / امتحانات 93-89علوم پایه (385 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / فرهنگ و تمدن اسلام و ایران / نیمسال اول 94علوم پایه (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / فرهنگ و تمدن اسلام و ایران / نیمسال دوم 97-94 علوم پایه (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / فرهنگ و تمدن اسلام و ایران / نیمسال اول 94-93 علوم انسانی (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / فرهنگ و تمدن اسلام و ایران / نیمسال دوم 97-93 علوم انسانی (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / فرهنگ و تمدن اسلام و ایران / نیمسال اول 97-95 علوم انسانی (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / فرهنگ و تمدن اسلام و ایران / نیمسال اول 97-95 علوم پایه (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اندیشه اسلامی 1 / امتحانات 93-89 علوم پایه (300 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اندیشه اسلامی 1 / بخش اول - فصل اول- چیستی انسان (16 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اندیشه اسلامی 1 / خودآزمایی بخش اول- فصل اول - چیستی انسان (15 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اندیشه اسلامی 1 / بخش اول - فصل دوم- ایمان (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اندیشه اسلامی 1 / خودآزمایی بخش اول-فصل دوم- ایمان (10 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اندیشه اسلامی 1 / بخش دوم - فصل اول -برهان فطرت بر وجود خدا (43 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اندیشه اسلامی 1 / خودآزمایی بخش دوم -فصل اول-برهان فطرت بر وجود خدا (5 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اندیشه اسلامی 1 / بخش دوم -فصل دوم - برهان علّی (35 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اندیشه اسلامی 1 / خودآزمایی بخش دوم - فصل دوم- برهان علی (5 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اندیشه اسلامی 1 / بخش دوم -فصل سوم- برهان نظم (35 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اندیشه اسلامی 1 / خودآزمایی بخش دوم-فصل سوم- برهان نظم (7 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اندیشه اسلامی 1 / بخش سوم -فصل اول - امکان شناخت صفات خدا (6 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اندیشه اسلامی 1 / خودآزمایی بخش سوم - فصل اول- امکان شناخت صفات خدا (6 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اندیشه اسلامی 1 / بخش سوم -فصل دوم-راه های شناخت صفات خدا (18 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اندیشه اسلامی 1 / خودآزمایی بخش سوم -فصل دوم- راه های شناخت صفات خدا (7 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اندیشه اسلامی 1 / بخش سوم -فصل سوم-انواع صفات خدا (98 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اندیشه اسلامی 1 / خودآزمایی بخش سوم -فصل سوم - انواع صفات خدا (14 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اندیشه اسلامی 1 / بخش چهارم - مسئله شر (35 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اندیشه اسلامی 1 / خودآزمایی بخش چهارم - مسئله شر (10 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اندیشه اسلامی 1 / بخش پنجم - توحید و شرک (90 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اندیشه اسلامی 1 / خودآزمایی بخش پنجم - توحید و شرک (15 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اندیشه اسلامی 1 / بخش ششم - معاد و جاودانگی انسان (90 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اندیشه اسلامی 1 / خودآزمایی بخش ششم - معاد و جاودانگی انسان (33 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اندیشه اسلامی 1 / آزمون جامع نیمسال اول 91-90 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اندیشه اسلامی 1 / آزمون جامع نیمسال دوم 91-90 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اندیشه اسلامی 1 / آزمون جامع نیمسال اول  92-91 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اندیشه اسلامی 1 / آزمون جامع نیمسال دوم  92-91 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اندیشه اسلامی 1 / آزمون جامع نیمسال اول  93-92 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اندیشه اسلامی 1 / آزمون جامع نیمسال دوم 93-92 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اندیشه اسلامی 1 / آزمون جامع نیمسال اول  94-93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اندیشه اسلامی 1 / نیمسال اول 94 علوم پایه (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اندیشه اسلامی 1 / نیمسال دوم 97-94 علوم پایه (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اندیشه اسلامی 1 / نیمسال اول 93 علوم انسانی (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اندیشه اسلامی 1 / نیمسال دوم 97-93 علوم انسانی (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اندیشه اسلامی 1 / نیمسال اول 97-94 علوم انسانی (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اندیشه اسلامی 1 / نیمسال اول 97-95 علوم پایه (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اندیشه اسلامی 2 / امتحانات 93-89 علوم پایه (330 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اندیشه اسلامی 2 / فصل اول- پيشينه دين و پيامبري (22 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اندیشه اسلامی 2 / فصل دوم- اهداف، ابعاد و قلمرو دين (42 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اندیشه اسلامی 2 / فصل سوم- شناخت اسلام (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اندیشه اسلامی 2 / فصل چهارم- امامت و ولايت (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اندیشه اسلامی 2 / فصل پنجم- مرجعيت و ولايت در عصر غيبت (36 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اندیشه اسلامی 2 / آزمون خودسنجي نيمسال اول 91-90 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اندیشه اسلامی 2 / آزمون خودسنجي نيمسال دوم 91-90 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اندیشه اسلامی 2 / آزمون خودسنجي نيمسال اول 92-91 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اندیشه اسلامی 2 / آزمون خودسنجي نيمسال اول 93-92 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اندیشه اسلامی 2 / آزمون خودسنجي نيمسال دوم 93-92 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اندیشه اسلامی 2 / نیمسال اول 97-94 علوم پایه (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اندیشه اسلامی 2 / نیمسال دوم 97-94 علوم پایه (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اندیشه اسلامی 2 / نیمسال اول 93 علوم انسانی (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اندیشه اسلامی 2 / نیمسال دوم 97-93 علوم انسانی (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اندیشه اسلامی 2 / نیمسال اول 97-94 علوم انسانی (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اندیشه سیاسی امام خمینی / امتحانات 94-89 علوم انسانی (329 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اندیشه سیاسی امام خمینی / امتحانات 93-89 علوم پایه (327 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اندیشه سیاسی امام خمینی / نیمسال اول 97-94 علوم پایه (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اندیشه سیاسی امام خمینی / نیمسال دوم 97-94علوم پایه (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اندیشه سیاسی امام خمینی / نیمسال اول 97-95 علوم انسانی (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اندیشه سیاسی امام خمینی / نیمسال دوم 97-95 علوم انسانی (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آشنایی با دفاع مقدس / امتحانات 93-91 علوم پایه (238 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آشنایی با دفاع مقدس / امتحانات 94-90 علوم انسانی (324 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آشنایی با دفاع مقدس / نیمسال اول 95 علوم انسانی (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آشنایی با دفاع مقدس / نیمسال اول 97-96 علوم انسانی (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آشنایی با دفاع مقدس / نیمسال اول 97-94 علوم پایه (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / حفظ جزء 30 قرآن کریم / امتحانات 93-92 (150 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / حفظ جزء 30 قرآن کریم / نیمسال اول 94 علوم انسانی (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / حفظ جزء 30 قرآن کریم / نیمسال اول 97-95 علوم انسانی (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی) / امتحانات 93-89  علوم پایه (150 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی) / نیمسال اول 97-93 علوم انسانی (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی) / نیمسال دوم 97-93 علوم انسانی (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اخلاق خانواده / فصل اول- انسان و خانواده (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اخلاق خانواده / فصل دوم- نیاز جنسی (35 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اخلاق خانواده / فصل سوم- موانع ازدواج و مهارت های رفع آن (10 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اخلاق خانواده / فصل چهارم- انتخاب همسر (15 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اخلاق خانواده / فصل پنجم- مراسم ازدواج (14 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اخلاق خانواده / فصل ششم- حقوق خانواده (23 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اخلاق خانواده / فصل هفتم- استحکام متعالی خانواده (24 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اخلاق خانواده / فصل هشتم- مسائل و مشکلات خانوادگی (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اخلاق خانواده / فصل نهم- اقتصاد خانواده (15 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اخلاق خانواده / فصل دهم- فرزند آوری و تربیت فرزند (12 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اخلاق خانواده / فصل یازدهم- جمعیت و تنظیم خانواده (22 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اخلاق خانواده / آزمون نیمسال اول 92 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اخلاق خانواده / آزمون نیمسال دوم 97-92 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اخلاق خانواده / تابستان 93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اخلاق خانواده / آزمون نیمسال اول 97-93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / اخلاق خانواده / آزمون خودسنجی (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی / بخش اول – کلیات (86 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی / بخش دوم - تـمـدن اســلامـی (61 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی / بخش سوم - نهضت علمی در تمدن اسلامی (50 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی / بخش چهارم - نهادهای آموزشی در تمدن اسلامی (33 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی / بخش پنجم - هنر در تمدن اسلامی (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی / بخش ششم - تأثیر تمدن اسلامی بر تمدن غرب (15 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی / بخش هفتم - ضعف و انحطاط تمدن اسلامی (21 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی / بخش هشتم - ظرفیت‌های موجود در جهان اسلام (10 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی / بخش نهم - انحطاط معنوي دنياي مدرن (15 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی / آزمون خودسنجی 1 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی / آزمون خودسنجی نیمسال دوم 94-93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / معرفت شناسی / فصل اول- معرفت‌شناسی چیست؟ (23 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / معرفت شناسی / فصل دوم - امکان معرفت (60 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / معرفت شناسی / فصل سوم - شالوده معرفت (15 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / معرفت شناسی / فصل چهارم - علم حضوری (51 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / معرفت شناسی / فصل پنجم - علم حصولی (12 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / معرفت شناسی / فصل ششم - حقیقت مفاهیم کلی (44 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / معرفت شناسی / فصل هفتم - اقسام مفاهیم کلی و ویژگی‌های آنها (27 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / معرفت شناسی / فصل هشتم - نقش عقل و حس در تصورات (32 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / معرفت شناسی / فصل نهم - نقش عقل و حس در تصدیقات (22 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / معرفت شناسی / فصل دهم - ارزش شناخت (35 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / معرفت شناسی / فصل یازدهم - شیوه‌های کسب معرفت (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / معرفت شناسی / آزمون خودسنجی 1 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / معرفت شناسی / آزمون خودسنجی 2 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / معرفت شناسی / آزمون نیمسال اول 97-93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / معرفت شناسی / آزمون نیمسال دوم 97-93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / دانش خانواده و جمعیت / فصل اول - تشکیل خانواده (50 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / دانش خانواده و جمعیت / فصل دوم- حقوق، مسئولیت و تعالی خانواده (45 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / دانش خانواده و جمعیت / فصل سوم - تحکیم خانواده (45 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / دانش خانواده و جمعیت / فصل چهارم - ایمن سازی خانواده (31 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / دانش خانواده و جمعیت / فصل پنجم - فرزندآوری و فرزندپروری (25 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / دانش خانواده و جمعیت / فصل ششم - جمعیت (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / دانش خانواده و جمعیت / آزمون خودسنجی (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / دانش خانواده و جمعیت / نیمسال اول 93 علوم پایه (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / دانش خانواده و جمعیت / نیمسال دوم 97-93علوم پایه (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / دانش خانواده و جمعیت / تابستان 94علوم پایه (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / دانش خانواده و جمعیت / نیمسال اول 93 علوم انسانی (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / دانش خانواده و جمعیت / نیمسال دوم 97-93 علوم انسانی (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / دانش خانواده و جمعیت / تابستان 94 علوم انسانی (29 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / دانش خانواده و جمعیت / نیمسال اول 97-94 علوم انسانی (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / دانش خانواده و جمعیت / نیمسال اول 97-94 علوم پایه (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی / فصل اول- کليات (35 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی / فصل دوم- اصول و مباني قانون اساسي (24 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی / فصل سوم- حقوق و آزادي هاي اساسي مردم (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی / فصل چهارم- رهبري در قانون اساسي (29 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی / فصل پنجم-  قوه مجريه (31 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی / فصل ششم-  قوه مقننه (33 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی / فصل هفتم-  قوه قضائيه (36 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی / فصل هشتم- ساير نهادهاي حکومتي (31 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی / آزمون خودسنجي نيمسال اول 91-90 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی / آزمون خودسنجي نيمسال اول 92-91 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی / آزمون خودسنجي نيمسال اول 93-92 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی / آزمون خودسنجي نيمسال دوم 93-92 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی / آزمون خودسنجي نيمسال اول 94-93 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی / نیمسال اول 93 علوم پایه (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی / نیمسال دوم 97-94علوم پایه (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی / نیمسال اول 93 علوم انسانی (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی / نیمسال دوم 97-94 علوم انسانی (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی / فصل اول - تعریف مفاهیم و عوامل شکل گیری انقلاب ها (34 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی / خودآزمایی فصل اول - تعریف مفاهیم و عوامل شکل گیری انقلاب ها (5 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی / فصل دوم - وضعیت اروپا و ایران در اواخر قرن نوزدهم و شکل گیری الگوهای شبه ترقی غرب گرا و تعالی اسلامی (22 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی / خودآزمایی فصل دوم - وضعیت اروپا و ایران در اواخر قرن نوزدهم و شکل گیری الگوهای شبه ترقی غرب گرا و تعالی اسلامی (4 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی / فصل سوم - چالش الگوی شبه ترقی غرب گرا و تعالی اسلامی در عصر مشروطه (13 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی / خودآزمایی فصل سوم - چالش الگوی شبه ترقی غرب گرا و تعالی اسلامی در عصر مشروطه (5 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی / فصل چهارم - عصر پهلوی، شبه ترقی غرب گرا و باستان گرایی (28 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی / خودآزمایی فصل چهارم - عصرپهلوی، شبه ترقی غرب گرا و باستان گرایی (9 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی / فصل پنجم - روند تکاملی الگوی «پیشرفت و تعالی» و شکل گیری انقلاب (21 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی / خودآزمایی فصل پنجم - روند تکاملی الگوی « پیشرفت و تعالی» و شکل گیری انقلاب (8 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی / فصل ششم - انقلاب اسلامی؛ هویت خواهی و استقلال طلبی (22 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی / خودآزمایی فصل ششم - انقلاب اسلامی؛ هویت خواهی و استقلال طلبی (4 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی / فصل هفتم - تحلیلی بر تحولات دوران تثبیت و تداوم انقلاب اسلامی (18 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی / خودآزمایی فصل هفتم - تحلیلی بر تحولات دوران تثبیت و تداوم انقلاب اسلامی (5 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی / فصل هشتم - دستاوردهای انقلاب اسلامی (14 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی / خودآزمایی فصل هشتم - دستاوردهای انقلاب اسلامی (5 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی / فصل نهم - آینده انقلاب اسلامی ؛ فرصت ها و چالش ها (28 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی / خودآزمایی فصل نهم - آینده انقلاب اسلامی؛ فرصت ها و چالش ها (8 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی / آزمون خودسنجی 1 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی / آزمون خودسنجی 2 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی / آزمون خودسنجی 3 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی / آزمون خودسنجي نیمسال اول 92- 91 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی / آزمون خودسنجي نیمسال دوم  92 - 91 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی / آزمون خودسنجي نیمسال اول  93 - 92 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی / آزمون خودسنجي نیمسال دوم  93 - 92 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / فارسی / نیمسال اول 93 علوم پایه (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / فارسی / نیمسال دوم 97-93علوم پایه (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / فارسی / تابستان 94علوم پایه (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / فارسی / نیمسال اول 93 علوم انسانی (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / فارسی / نیمسال دوم 97-93 علوم انسانی (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / فارسی / تابستان 94 علوم انسانی (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / فارسی / نیمسال اول 97-94 علوم انسانی (39 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / فارسی / نیمسال اول 97-94 علوم پایه (39 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / ورزش 1 / نیمسال دوم 97-93علوم پایه (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / ورزش 1 / تابستان 94علوم پایه (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / ورزش 1 / نیمسال اول 93 علوم انسانی (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / ورزش 1 / نیمسال دوم 97-93 علوم انسانی (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / ورزش 1 / نیمسال اول 97-94 علوم انسانی (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / ورزش 1 / نیمسال اول 97-94 علوم پایه (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تربیت بدنی / نیمسال اول 93علوم پایه (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تربیت بدنی / نیمسال دوم 97-93 علوم پایه (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تربیت بدنی / تابستان 94علوم پایه (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تربیت بدنی / نیمسال اول 93 علوم انسانی (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تربیت بدنی / نیمسال اول 97-94 علوم انسانی (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / تربیت بدنی / نیمسال اول 97-94 علوم پایه (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس / فصل اول - تبیین مفاهیم جنگ و دفاع (15 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس / فصل دوم - آشنایی با جغرافیای مناطق مرزی ایران و عراق (15 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس / فصل سوم - مناقشات مرزی ایران و عراق (19 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس / فصل چهارم - بررسی وضعیت محیط داخلی و بین المللی ایران و عراق (14 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس / فصل پنجم - علل، اهداف و زمینه سازی رژیم عراق در حمله به ایران (8 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس / فصل ششم - هجوم سراسری و اشغال مناطق مرزی (13 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس / فصل هفتم - تدابیر حضرت امام خمینی(ره) (9 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس / فصل هشتم - اقدامات سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی (14 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس / فصل نهم - آزادسازی مناطق اشغالی (15 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس / فصل دهم -راهبرد تعقیب و تنبیه متجاوز (21 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس / فصل یازدهم - اقدامات دشمن برای توسعه جنگ (17 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس / فصل دوازدهم - نقش کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای (7 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس / فصل سیزدهم - رفتار سازمان ملل در جنگ (17 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس / فصل چهاردهم - مقطع پایان جنگ (12 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس / فصل پانزدهم - عوامل پیروزی (8 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس / فصل شانزدهم - تحلیل آماری (9 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس / فصل هفدهم - نتایج و دستاوردهای جنگ (6 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس / آزمون جامع 1 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس / آزمون جامع 2 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس / آزمون جامع 3 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس / آزمون جامع 4 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / زبان خارجی / نیمسال دوم 97-94 علوم انسانی (26 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-دروس عمومی / زبان خارجی / نیمسال دوم 97-94 علوم پایه (30 تست) - قیمت: 6000 ریال

تعداد کل تست ها: 13966 (در 319 بسته و 27 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 2204000 و با تخفیف: 1322000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  1322000  ریال


خرید آنلاین