بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-تیزهوشان هفتم / فارسی / بسته 1 (730 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-تیزهوشان هفتم / علوم / بسته 1 (1387 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-تیزهوشان هفتم / علوم / بسته 2 (681 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-تیزهوشان هفتم / کار و فناوری / بسته 1 (150 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-تیزهوشان هفتم / مطالعات اجتماعی / بسته 1 (161 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-تیزهوشان هفتم / پیام های آسمانی / بسته 1 (165 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-تیزهوشان هفتم / عربی / بسته 1 (140 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-تیزهوشان هفتم / قرآن / بسته 1 (70 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-تیزهوشان هفتم / ریاضی / بسته 1 (1100 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • متوسطه-هفتم تا کنکور-تیزهوشان هفتم / ریاضی / بسته 2 (982 تست) - قیمت: 30000 ریال

تعداد کل تست ها: 5566 (در 10 بسته و 8 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 157000 و با تخفیف: 133000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  133000  ریال


خرید آنلاین