بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-تیزهوشان نهم / پیام های آسمانی و قرآن / بسته 1 (75 تست) - قیمت: 3000 ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-تیزهوشان نهم / عربی / بسته 1 (100 تست) - قیمت: 3000 ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-تیزهوشان نهم / فارسی / بسته 1 (200 تست) - قیمت: 6000 ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-تیزهوشان نهم / مطالعات اجتماعی / بسته 1 (75 تست) - قیمت: 3000 ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-تیزهوشان نهم / ریاضی / بسته 1 (405 تست) - قیمت: 15000 ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-تیزهوشان نهم / انگلیسی / بسته 1 (70 تست) - قیمت: 3000 ریال

تعداد کل تست ها: 925 (در 6 بسته و 6 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 33000 و با تخفیف: 28000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  28000  ریال


خرید آنلاین