بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه زیست شناسی (علوم گیاهی) / تکوین گیاهی / امتحانات 94-91 (120 تست) - قیمت: 20000 ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه زیست شناسی (علوم گیاهی) / تکوین گیاهی / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه زیست شناسی (علوم گیاهی) / سیستماتیک گیاهی / امتحانات 94-91 (120 تست) - قیمت: 20000 ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه زیست شناسی (علوم گیاهی) / سیستماتیک گیاهی / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه زیست شناسی (علوم گیاهی) / فیزیولوژی گیاهی / امتحانات 94-91 (118 تست) - قیمت: 20000 ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه زیست شناسی (علوم گیاهی) / فیزیولوژی گیاهی / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه زیست شناسی (علوم گیاهی) / مجموعه زیست شناسی / امتحانات 94-91 (170 تست) - قیمت: 20000 ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه زیست شناسی (علوم گیاهی) / مجموعه زیست شناسی / امتحانات 95 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال

تعداد کل تست ها: 658 (در 8 بسته و 4 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 104000 و با تخفیف: 88000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  88000  ریال


خرید آنلاین