بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون / ایمنی شناسی / امتحانات 93-89 (120 تست) - قیمت: 20000 ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون / بیوشیمی / امتحانات 93-89 (59 تست) - قیمت: 15000 ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون / خون شناسی و بانک خون / امتحانات 93-89 (233 تست) - قیمت: 20000 ریال
  • آزمونهای کارشناسی ارشد-خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون / زیست شناسی سلولی و مولکولی / امتحانات 93-89 (60 تست) - قیمت: 15000 ریال

تعداد کل تست ها: 472 (در 4 بسته و 4 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 70000 و با تخفیف: 63000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  63000  ریال


خرید آنلاین