بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی / روش تحقیق نظری / امتحانات 92-88(431) - 60000ریال
  • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی / روش تحقیق نظری / نیمسال اول 97-93(40) - 10000ریال
  • کارشناسی پیام نور-علوم اجتماعی / روش تحقیق نظری / تابستان 94(30) - 10000ریال

تعداد کل تست ها: 501 (در 3 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 80000 و با تخفیف: 72000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  72000  ریال


خرید آنلاین