بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / ادبیات معاصر 1 / امتحانات 97-89 (310 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / ادبیات معاصر 2 / امتحانات 97-89 (199 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / انواع ادبی / امتحانات 97-89 (270 تست) - قیمت: 40000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / آیین نگارش و ویرایش 1 / امتحانات 92-89 (229 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / آیین نگارش و ویرایش 1 / نیمسال اول 97-93 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / آیین نگارش و ویرایش 2 / امتحانات 92-89 (229 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / آیین نگارش و ویرایش 2 / نیمسال اول 97-93 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / آیین نگارش و ویرایش 2 / نیمسال دوم 97-93 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / بدیعی / امتحانات 97-89 (240 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / نثر 2 بخش 1سیاست نامه و قابوسنامه / امتحانات 97-89 (250 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / عربی / امتحانات 97-89 (810 تست) - قیمت: 90000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / عروض و قافیه / امتحانات 93-87 (360 تست) - قیمت: 40000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / عروض و قافیه / نیمسال دوم 94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / عروض و قافیه / نیمسال اول 94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / عروض و قافیه / نیمسال اول 97-95 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / عروض و قافیه / نیمسال دوم 97-95 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / قراعت عربی 5 / امتحانات 92-89 (260 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / قراعت عربی 5 / نیمسال دوم 97-93 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / نثر 2 بخش 2 کشف الاسرار / امتحانات 97-89 (280 تست) - قیمت: 40000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / نثر 3 بخش 2 کلیله و دمنه 2 و چهار مقاله نظامی عروضی / امتحانات 97-89 (307 تست) - قیمت: 40000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / نثر 3 بخش 3 گلستان سعدی / امتحانات 93-89 (279 تست) - قیمت: 40000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / نثر 3 بخش 3 گلستان سعدی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / مبانی روش تحقیق / امتحانات 97-89 (249 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / مرصاد العباد / امتحانات 97-89 (231 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / دستور زبان فارسی 1 / امتحانات 93-89 (274 تست) - قیمت: 40000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / دستور زبان فارسی 1 / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / دستور زبان فارسی 2 / امتحانات 93-89 (290 تست) - قیمت: 40000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / دستور زبان فارسی 2 / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / دستور زبان فارسی 2 / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / تاریخ ادبیات فارسی (2) - از آغاز دوره سلجوقیان تا دوره مغول / امتحانات 93-89 (249 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / تاریخ ادبیات فارسی (2) - از آغاز دوره سلجوقیان تا دوره مغول / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / تاریخ ادبیات 3 / امتحانات 97-88 (390 تست) - قیمت: 40000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / زبان خارجه تخصصی 1 / امتحانات 92-88 (260 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / زبان خارجه تخصصی 1 / نیمسال دوم 97-93 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / زبان خارجه تخصصی 2 / امتحانات 92-89 (240 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / زبان خارجه تخصصی 2 / نیمسال دوم 97-93 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / قرائت عربی 4 / امتحانات 97-89 (230 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / آشنایی با علوم قرآنی / امتحانات 92-88 (370 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / آشنایی با علوم قرآنی / نیمسال دوم 97-93 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / آشنایی با علوم قرآنی / نیمسال اول 93 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / آشنایی با علوم قرآنی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / تاریخ زبان فارسی / امتحانات 93-88 (399 تست) - قیمت: 40000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / تاریخ زبان فارسی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / متون تفسیر فارسی / امتحانات 93-88 (437 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / متون تفسیر فارسی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / متون تفسیر فارسی / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / نظم1بخش2فرخی و کسایی / امتحانات 91-90 (80 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / نظم1بخش2فرخی و کسایی / نیمسال دوم 94-92 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / نظم1بخش2فرخی و کسایی / نیمسال دوم 97-95 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / نظم2بخش3 سی قصیده از ناصر خسرو / امتحانات 97-90 (210 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / نظم1 بخش1 رودکی و منوچهری / امتحانات 92-88 (200 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / نظم1 بخش1 رودکی و منوچهری / نیمسال اول 97-93 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / نظم2 بخش1 رستم و سهراب / امتحانات 93-89 (240 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / نظم2 بخش1 رستم و سهراب / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / نظم2 بخش2 رستم واسفندیار / امتحانات 97-89 (245 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / مقدمات زبان شناسی / امتحانات 97-89 (197 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / نثر3 بخش1 کلیله و دمنه 1 / امتحانات 97-89 (330 تست) - قیمت: 40000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / نظم 3 بخش1 خاقانی / امتحانات 93-89 (280 تست) - قیمت: 40000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / نظم 3 بخش1 خاقانی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / نظم 5 بخش 1 بوستان سعدی / امتحانات 93-89 (348 تست) - قیمت: 40000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / نظم 5 بخش 1 بوستان سعدی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / نظم 5 بخش 4 حافظ 2 / امتحانات 93-89 (320 تست) - قیمت: 40000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / نظم 5 بخش 4 حافظ 2 / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / نظم 5 بخش 5 صائب / امتحانات 93-88 (341 تست) - قیمت: 40000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / نظم 5 بخش 5 صائب / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / نظم 5 بخش 5 صائب / نیمسال اول 94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / نظم 5 بخش 5 صائب / نیمسال اول 97-95 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / نقد ادبی / امتحانات 97-89 (289 تست) - قیمت: 40000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / نظم 5 بخش 3 حافظ 1 / امتحانات 93-89 (380 تست) - قیمت: 40000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / نظم 5 بخش 3 حافظ 1 / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / نظم 5 بخش 3 حافظ 1 / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / سبک شناسی 1 نظم / امتحانات 93-89 (299 تست) - قیمت: 40000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / سبک شناسی 1 نظم / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / قرائت عربی 1 / امتحانات 97-89 (210 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / قرائت عربی 3 / امتحانات 97-89 (260 تست) - قیمت: 40000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / مرجع شناسی و روش تحقیق 1 / امتحانات 92-89 (250 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / مرجع شناسی و روش تحقیق 1 / نیمسال اول 97-93 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / سبک شناسی 2 نثر / امتحانات 93-89 (330 تست) - قیمت: 40000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / سبک شناسی 2 نثر / نیمسال دوم 94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / سبک شناسی 2 نثر / نیمسال اول 94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / سبک شناسی 2 نثر / نیمسال اول 97-95 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / سبک شناسی 2 نثر / نیمسال دوم 97-95 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / مبانی عرفان و تصوف / امتحانات 93-89 (170 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / مبانی عرفان و تصوف / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / مبانی عرفان و تصوف / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / معانی و بیان 1 / امتحانات 97-89 (260 تست) - قیمت: 40000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / معانی و بیان 2 / امتحانات 93-89 (220 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / معانی و بیان 2 / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / نظم 4 بخش 2 مثنوی 2 / امتحانات 93-89 (340 تست) - قیمت: 40000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / نظم 4 بخش 2 مثنوی 2 / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / نظم 4 بخش 2 مثنوی 2 / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / نظم 3 بخش 2 مسعود سعد / امتحانات 97-89 (260 تست) - قیمت: 40000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / نظم 3 بخش 3 نظامی / امتحانات 93-89 (240 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / نظم 3 بخش 3 نظامی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / نظم 4 بخش 1 مثنوی مولوی 1 / امتحانات 93-88 (329 تست) - قیمت: 40000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / نظم 4 بخش 1 مثنوی مولوی 1 / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / نظم 4 بخش 3 منطق الطیر عطار / امتحانات 93-89 (350 تست) - قیمت: 40000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / نظم 4 بخش 3 منطق الطیر عطار / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / نظم 4 بخش 4 حدیقه سنایی / امتحانات 93-89 (320 تست) - قیمت: 40000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / نظم 4 بخش 4 حدیقه سنایی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / نظم 5 بخش 2 غزلیات و قصاید سعدی / امتحانات 93-89 (390 تست) - قیمت: 40000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / نظم 5 بخش 2 غزلیات و قصاید سعدی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی / امتحانات 93-88 (420 تست) - قیمت: 40000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / نثر 1 تاریخ بیهقی / امتحانات 92-87 (170 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / نثر 1 تاریخ بیهقی / نیمسال اول 97-93 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / نثر4 مرصادالعباد / نیمسال دوم 97-93 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / نثر4 مرصادالعباد / نیمسال اول 93 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / نثر4 مرصادالعباد / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / بلاغت 1(معانی) / نیمسال دوم 97-93 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / بلاغت 1(معانی) / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / ادبیات عامیانه / نیمسال اول 93 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / ادبیات عامیانه / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / کارگاه روش تصحیح نسخه های خطی / نیمسال اول 97-94 (20 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / کارگاه روش تصحیح نسخه های خطی / نیمسال دوم 97-94 (20 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / کارگاه فرهنگ نویسی / نیمسال اول 97-94 (20 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / کارگاه ویراستاری 1 / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / کارگاه ویراستاری 1 / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / کلیات ادبیات تطبیقی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / کلیات نقد ادبی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / متون نثر (1) متون ادبی - تاریخی با تاکید بر تاریخ بیهقی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / متون نثر (2) متون ادبی - داستانی با تاکید بر کلیله و دمنه / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / متون نثر (3) متون ادبی - تعلیمی با تاکید بر گلستان / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / متون نثر (4) متون ادبی - عرفانی با تاکید بر مرصاد العباد / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / متون نظم (1) پیشگامان نظم فارسی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / متون نظم (2) قسمت اول - شاهنامه 1 / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / متون نظم (3) قسمت چهارم - خاقانی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / متون نظم (3) قسمت سوم - نظامی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / متون نظم (4) قسمت چهارم - مثنوی معنوی 2 / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / نظریه های ادبی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / متون نظم (4) قسمت دوم - مثنوی های عطار / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / متون نظم (4) قسمت سوم - مثنوی معنوی 1 / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / متون نظم (4)قسمت اول - اشعار سنایی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / متون نظم (5) قسمت دوم - اشعار حافظ / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / متون نظم (5) قسمت سوم - صائب و شاعران سبک هندی / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / جریان شناسی شعر معاصر ایران / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / جریان شناسی نثر معاصر ایران / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / کارگاه مقاله نویسی / نیمسال اول 97-94 (20 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / کارگاه مقاله نویسی / نیمسال دوم 97-94 (20 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / ادبیات کودک و نوجوان / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / بلاغت 2 (بدیع و بیان) / نیمسال اول 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / متون نظم (3) قسمت اول: شاعران حوزه ادبی خراسان / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / تاریخ ادبیات فارسی 1 / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / تاریخ ادبیات فارسی 4 / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / زبان تخصصی قسمت اول / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / زبان تخصصی قسمت دوم / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / عربی 2 قسمت دوم (قواعد و متون) / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / عربی 4 قسمت چهارم (قواعد و متون) / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / عربی 6 قسمت ششم (قواعد و متون) / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / عربی1 قسمت اول (قواعد و متون) / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / قرائت عربی 2 / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / قواعد عربی 2 / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / متون منتخب نثر ادبی- تعلیمی / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / متون نظم 2 قسمت سوم؛ قصاید ناصر خسرو / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / متون نظم 3 قسمت دوم ؛ شاعران حوزه ادبی عراق / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال
 • کارشناسی پیام نور-زبان و ادبیات فارسی / نظم 5 بخش 2 غزلیات و قصاید سعدی / نیمسال دوم 97-94 (30 تست) - قیمت: 10000 ریال

تعداد کل تست ها: 18900 (در 156 بسته و 98 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 3360000 و با تخفیف: 2016000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  2016000  ریال


خرید آنلاین