بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه شیمی / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 94-86 (269 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه شیمی / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه شیمی / شیمی آلی / امتحانات 94-86 (270 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه شیمی / شیمی آلی / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه شیمی / شیمی تجزیه / امتحانات 94-86 (261 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه شیمی / شیمی تجزیه / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه شیمی / شیمی فیزیک / امتحانات 94-86 (269 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه شیمی / شیمی فیزیک / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه شیمی / شیمی معدنی / امتحانات 94-86 (261 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه شیمی / شیمی معدنی / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه شیمی / شیمی کاربردی / امتحانات 94-86 (269 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-مجموعه شیمی / شیمی کاربردی / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال

تعداد کل تست ها: 1779 (در 12 بسته و 6 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 270000 و با تخفیف: 216000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  216000  ریال


خرید آنلاین