بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-زبان و ادبیات فارسی / کلیات مسائل ادبی (تاریخ ادبیات، فنون ادبی، دستور زبان) / سال های 94-86 (300 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-زبان و ادبیات فارسی / کلیات مسائل ادبی (تاریخ ادبیات، فنون ادبی، دستور زبان) / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-زبان و ادبیات فارسی / کلیات مسائل ادبی (تاریخ ادبیات، فنون ادبی، دستور زبان) / امتحانات 96 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-زبان و ادبیات فارسی / کلیات مسائل ادبی (تاریخ ادبیات، فنون ادبی، دستور زبان) / امتحانات 97 (33 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-زبان و ادبیات فارسی / نثرفارسی / سال های 94-86 (300 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-زبان و ادبیات فارسی / نثرفارسی / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-زبان و ادبیات فارسی / نثرفارسی / امتحانات 96 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-زبان و ادبیات فارسی / نثرفارسی / امتحانات 97 (25 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-زبان و ادبیات فارسی / نظم فارسی / سال های 94-86 (300 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-زبان و ادبیات فارسی / نظم فارسی / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-زبان و ادبیات فارسی / نظم فارسی / امتحانات 96 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-زبان و ادبیات فارسی / نظم فارسی / امتحانات 97 (32 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-زبان و ادبیات فارسی / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 94-86 (270 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-زبان و ادبیات فارسی / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 95 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-زبان و ادبیات فارسی / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 96 (30 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-زبان و ادبیات فارسی / زبان عمومی و تخصصی / امتحانات 97 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-زبان و ادبیات فارسی / ادبیات انقلاب اسلامی / امتحانات 94-87 (135 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-زبان و ادبیات فارسی / ادبیات انقلاب اسلامی / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-زبان و ادبیات فارسی / ادبیات انقلاب اسلامی / امتحانات 96 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-زبان و ادبیات فارسی / ادبیات انقلاب اسلامی / امتحانات 97 (20 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-زبان و ادبیات فارسی / تاریخ اسلام / امتحانات 94-87 (135 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-زبان و ادبیات فارسی / تاریخ اسلام / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-زبان و ادبیات فارسی / تاریخ اسلام / امتحانات 96 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-زبان و ادبیات فارسی / تاریخ اسلام / امتحانات 97 (20 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-زبان و ادبیات فارسی / عربی / امتحانات 94-93 (40 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-زبان و ادبیات فارسی / عربی / امتحانات 96 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-زبان و ادبیات فارسی / عربی / امتحانات 97 (20 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-زبان و ادبیات فارسی / کلیات ادبیات کودک و نوجوان / امتحانات 94 (20 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-زبان و ادبیات فارسی / کلیات ادبیات کودک و نوجوان / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-زبان و ادبیات فارسی / کلیات ادبیات کودک و نوجوان / امتحانات 96 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-زبان و ادبیات فارسی / کلیات ادبیات کودک و نوجوان / امتحانات 97 (20 تست) - قیمت: 15000 ریال

تعداد کل تست ها: 2080 (در 31 بسته و 8 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 415000 و با تخفیف: 290000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  290000  ریال


خرید آنلاین