بارگزاری...
  لیست بسته ها:
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / اصول فقه / بسته 2 (338 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / اصول فقه / بسته 1 (998 تست) - قیمت: 45000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / اصول فقه / امتحانات 93-86 (100 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / آئین دادرسی کیفری / بسته 1 بر اساس قانون سال 92 (325 تست) - قیمت: 35000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / آئین دادرسی کیفری / بسته 2 بر اساس قانون سال 92 (332 تست) - قیمت: 35000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / آئین دادرسی کیفری / امتحانات 94-86 (141 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / آئین دادرسی کیفری / امتحانات 95 (15 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / آئین دادرسی کیفری / امتحانات 97 (15 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق اداری / بسته 1 (716 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق اداری / امتحانات 94-86 (145 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق اداری / امتحانات 95 (15 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق اداری / امتحانات 97 (15 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق بین الملل خصوصی / بسته 1 (1052 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق بین الملل خصوصی / امتحانات 94-86 (143 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق بین الملل خصوصی / امتحانات 95 (15 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق بین الملل خصوصی / امتحانات 97 (15 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق تجارت / بسته 1 (619 تست) - قیمت: 35000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق تجارت / بسته 2 (1135 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق تجارت / امتحانات 94-86 (144 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق تجارت / امتحانات 95 (15 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق تجارت / امتحانات 97 (15 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق جزای خصوصی / بسته 1 (905 تست) - قیمت: 35000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق جزای عمومی / بسته 1 (700 تست) - قیمت: 35000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق جزای عمومی / امتحانات 94-86 (142 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق جزای عمومی / امتحانات 95 (15 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق جزای عمومی / امتحانات 97 (15 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق مدنی / بسته 1 (1000 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق مدنی / بسته 2 (1007 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق مدنی / امتحانات 93-86 (150 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق مدنی / امتحانات 93-86 (اشخاص تا وصیت و ارث) (99 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق مدنی / امتحانات 94-86 (تعهدات) (144 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق مدنی / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق مدنی / امتحانات 95(تعهدات) (15 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق مدنی / امتحانات 97 (20 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق مدنی / امتحانات 97(تعهدات) (15 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / متون حقوقی / بسته 1 (466 تست) - قیمت: 35000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / متون حقوقی / درک مطلب (378 تست) - قیمت: 35000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / متون فقه / بسته 1 (794 تست) - قیمت: 35000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / متون فقه / بسته 2 (546 تست) - قیمت: 35000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / متون فقه / امتحانات 94-86 (169 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / متون فقه / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / متون فقه / امتحانات 97 (20 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / مجازات اسلامی / بسته 1 (615 تست) - قیمت: 35000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / مجازات اسلامی / بسته 2 (1211 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق بین الملل عمومی / بسته 1 (1065 تست) - قیمت: 60000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق بین الملل عمومی / امتحانات 94-86 (170 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق بین الملل عمومی / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق بین الملل عمومی / امتحانات 97 (20 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / آئین دادرسی کیفری-قانون قدیم / بسته 2 (986 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / آئین دادرسی کیفری-قانون قدیم / بسته 1 (1021 تست) - قیمت: 30000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / زبان انگلیسی / امتحانات 93-86 (210 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / آیین دادرسی مدنی / امتحانات 94-86 (145 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / آیین دادرسی مدنی / امتحانات 93-86 (دعاوی خانوادگی) (95 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / آیین دادرسی مدنی / بسته 1 (1000 تست) - قیمت: 45000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / آیین دادرسی مدنی / بسته 2 (647 تست) - قیمت: 45000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / آیین دادرسی مدنی / امتحانات 95 (15 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / آیین دادرسی مدنی / امتحانات 97 (15 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق ارتباطات / امتحانات 94-86 (95 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق ارتباطات / امتحانات 95 (15 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق ارتباطات / امتحانات 97 (15 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق اساسی / امتحانات 94-86 (134 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق اساسی / امتحانات 95 (15 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق اساسی / امتحانات 97 (15 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری / امتحانات 94-86 (145 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری / امتحانات 95 (15 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری / امتحانات 97 (15 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق جزای اختصاصی / امتحانات 94-86 (168 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق جزای اختصاصی / امتحانات 95 (20 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / حقوق جزای اختصاصی / امتحانات 97 (20 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / سازمان های بین المللی / امتحانات 94-86 (139 تست) - قیمت: 20000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / سازمان های بین المللی / امتحانات 95 (15 تست) - قیمت: 3000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / سازمان های بین المللی / امتحانات 97 (15 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / دروس ویژه رشته های معارف اسلامی و حقوق و حقوق خانواده / امتحانات 94 (35 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / دروس ویژه رشته های معارف اسلامی و حقوق و حقوق خانواده / امتحانات 95 (35 تست) - قیمت: 6000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / دروس ویژه رشته های معارف اسلامی و حقوق و حقوق خانواده / امتحانات 97 (35 تست) - قیمت: 15000 ریال
 • آزمونهای کارشناسی ارشد-حقوق / متون حقوق به زبان انگلیسی / امتحانات 97 (30 تست) - قیمت: 15000 ریال

تعداد کل تست ها: 21159 (در 76 بسته و 22 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 1678000 و با تخفیف: 1091000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  1091000  ریال


خرید آنلاین