بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور تجربی / زبان انگلیسی / امتحانات 93-85(249) - 40000ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور تجربی / زبان انگلیسی / مجموعه سوالات آزمون های آزمایشی پیش دانشگاهی -94(225) - 10000ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور تجربی / زبان انگلیسی / مجموعه سوالات آزمون های آزمایشی پیش دانشگاهی - 90(150) - 10000ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور تجربی / زبان انگلیسی / مجموعه سوالات آزمون های آزمایشی سال سوم - 94(75) - 10000ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور تجربی / زبان انگلیسی / مجموعه سوالات آزمون های آزمایشی پیش دانشگاهی - 91(50) - 10000ریال

تعداد کل تست ها: 749 (در 5 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 80000 و با تخفیف: 72000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  72000  ریال


خرید آنلاین