بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • آزمونهای دکتری-محیط زیست (برنامه ریزی) / مجموعه دروس تخصصی / امتحانات 94-93 (180 تست) - قیمت: 30000 ریال
  • آزمونهای دکتری-محیط زیست (برنامه ریزی) / مجموعه دروس تخصصی / امتحانات 96 (80 تست) - قیمت: 15000 ریال
  • آزمونهای دکتری-محیط زیست (برنامه ریزی) / مجموعه دروس تخصصی / امتحانات 97 (80 تست) - قیمت: 15000 ریال

تعداد کل تست ها: 340 (در 3 بسته و 1 درس)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 60000 و با تخفیف: 54000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  54000  ریال


خرید آنلاین