بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور ریاضی / زبان انگلیسی / امتحانات 94-85(274) - 15000ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور ریاضی / زبان انگلیسی / مجموعه سوالات آزمون های آزمایشی پیش دانشگاهی -94(225) - 6000ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور ریاضی / زبان انگلیسی / مجموعه سوالات آزمون های آزمایشی پیش دانشگاهی - 90(150) - 6000ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور ریاضی / زبان انگلیسی / مجموعه سوالات آزمون های آزمایشی سال سوم - 94(75) - 3000ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور ریاضی / زبان انگلیسی / مجموعه سوالات آزمون های آزمایشی پیش دانشگاهی - 91(50) - 3000ریال

تعداد کل تست ها: 774 (در 5 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 33000 و با تخفیف: 30000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  30000  ریال


خرید آنلاین