بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور انسانی / منطق و فلسفه / امتحانات 94-84(255) - 30000ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور انسانی / منطق و فلسفه / مجموعه سوالات آزمون های آزمایشی پیش دانشگاهی - 92(100) - 10000ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور انسانی / منطق و فلسفه / مجموعه سوالات آزمون های آزمایشی پیش دانشگاهی - 93(158) - 10000ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور انسانی / منطق و فلسفه / امتحانات 95(25) - 10000ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور انسانی / منطق و فلسفه / مجموعه سوالات آزمون های آزمایشی پیش دانشگاهی - 95(110) - 10000ریال
  • متوسطه-هفتم تا کنکور-کنکور انسانی / منطق و فلسفه / مجموعه سوالات آزمون های آزمایشی سال سوم - 95(20) - 10000ریال

تعداد کل تست ها: 668 (در 6 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 80000 و با تخفیف: 68000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  68000  ریال


خرید آنلاین