بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / حرکت درمانی / امتحانات 92-89(240) - 30000ریال
  • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / حرکت درمانی / نیمسال اول 93(30) - 10000ریال
  • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / حرکت درمانی / نیمسال دوم 97-93(30) - 10000ریال
  • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / حرکت درمانی / تابستان 94(30) - 10000ریال
  • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / حرکت درمانی / نیمسال اول 97-94(30) - 10000ریال

تعداد کل تست ها: 360 (در 5 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 70000 و با تخفیف: 63000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  63000  ریال


خرید آنلاین