بارگزاری...
    لیست بسته ها:
  • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / آناتومی انسانی / امتحانات 92-88(270) - 60000ریال
  • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / آناتومی انسانی / نیمسال دوم 97-93(30) - 10000ریال
  • کارشناسی پیام نور-تربیت بدنی و علوم ورزشی / آناتومی انسانی / تابستان 94(30) - 10000ریال

تعداد کل تست ها: 330 (در 3 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 80000 و با تخفیف: 72000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  72000  ریال


خرید آنلاین